ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปี่ที่ ๑-๖ ภาคเร

 

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
......................................................

            โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘)  สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวม ๕๐๕ คน  จำนวน  ๙๖  วัน  ประจำภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์การเสนอราคาดังนี้          
            คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา  ดังต่อไปนี้
            ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายอาหารที่สอบราคาจ้าง
            ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
            ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งการปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            ๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  โรงเรียนเทศบาล ๘ ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

            สถานที่ติดต่อขอรับซองเอกสารเสนอราคา
            ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด  และขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุดรธานี  โดยผู้ขอรับเอกสารดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ  ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายด้วย  กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชน  ทั้งนี้ระหว่างวันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๒๔-๒๐๑๙ ในวันและเวลาราชการ
            สถานที่ยื่นซองและเปิดซองสอบราคา
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘)  ถ.สุรทักษ์  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  และในวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทองใหญ่  ชั้น ๒  (อาคารศูนย์อเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานี  เดิม)  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ชั้น ๒  (อาคารศูนย์เอนกประสงค์จังหวัดอุดรธานี)  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

                                  นายคณพศ  ตรีสุวรรณ
                               ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
                  ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี