พัฒนาชีวิต ด้วยหลักคิดของไคเซ็น     เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสบรรยายให้กับสภาพอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่องการดำเนินกิจกรรมไคเซ็นอย่างมีประสิทธิภาพ เลยเกิดแนวคิดในการที่จะนำหลักการของไคเซ็นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต ของเรา ซึ่งแนวคิดของไคเซ็น คือ การปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือพัฒนาให้ดีขึ้น แบบค่อยเป็นค่อยไป อย่างต่อเนื่อง
 
สำหรับหลักการของไคเซ็นมีอยู่ด้วยกัน 3 ข้อง่ายๆ คือ
     ลด หมายถึง ลดสิ่งที่ไม่จำเป็น สิ่งที่ซับซ้อน สิ่งที่ทำให้เกิดความสูญเปล่า
     เลิก หมายถึง การเลิกทำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อเป้าหมายของชีวิตของเรา
     เปลี่ยน หมายถึง การเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต ไปในทิศทางที่ดีขึ้น
 
ตัวอย่างสิ่งที่ควรทำไคเซ็นใช้ชีวิตในปัจจุบัน
     ลด การดื่มสุรา สูบบุหรี่ การทำงานที่ไม่เกิดประโยชน์ การดูทีวีจนดึกดื่น เป็นต้น
     เลิก การมาทำงานสาย การลาป่วยโดยไม่มีเหตุผล การมองโลกในแง่ร้าย การทำงานแบบไร้ประสิทธิภาพ เป็นต้น
     เปลี่ยน มาทำงานเร็วขึ้น ตั้งใจทำงานให้มากขึ้น เปลี่ยนเป็นคนมองโลกในแง่บวก คิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ อ่านหนังสือมากขึ้น เป็นต้น
 
สำหรับขั้นตอนง่ายๆ ในการทำไคเซ็นในชีวิตประจำวัน ดังนี้

ตั้งเป้าหมาย เช่น จะทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นกว่าเดิม 30 นาที ในระยะเวลา 1 เดือนนับจากนี้ไป
                                จะทำงานให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง จาก 5 ครั้ง ป็น 2 ครั้ง ในระยะเวลา 3 สัปดาห์
                                จะลดการผลัดวันประกันพรุ่งให้น้อยลง ให้มีงานค้างน้อยที่สุด ในระยะเวลา 2 สัปดาห์
วางแผนการทำงาน  เช่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน จัดลำดับความสำคัญก่อน หลัง สำคัญ และเร่ง ด่วน
                                วางแผนการทำงานก่อนเริ่มงานทุกวัน จากเดิมที่ไม่เคยทำ
                                ทำสมาธิ เพื่อฝึกสติ จะได้มีสติในการงานมากขึ้น
ลงมือปฏิบัติ ก็นำสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง มุ่งมั่น และซื่อสัตย์ต่อตนเองนะครับ
ตรวจสอบผลลัพธ์  ก็ไปดูว่าหลังจากที่เราได้ลงมือไคเซ็นชีวิตแล้ว เราทำงานได้มีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่


ข้อมูลจาก   http://www.peoplevalue.co.th