ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

 

      ตั้งอยู่ริมถนนโพศรี ใกล้วัดโพธิสมภรณ์ ตัวอาคารสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2463 โดยดำริพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร สมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชการมณฑลอุดร คุณหญิง ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในจังหวัด เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนนารีอุปถัมภ์ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2468 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ ว่า "ราชินูทิศ" จึงเป็นชื่อเรียกอาคารหลังนี้สืบมา

       อาคารราชินูทิศ ได้ใช้เป็นอาคารสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง เมื่อ พ.ศ.2473 และเมื่อปี พ.ศ.2503 ใช้เป็นสำนักงานโครงการพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาค จนต่อมา พ.ศ.2516 ได้ใช้เป็นอาคารสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 9 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ตามลำดับ อาคารราชินูทิศเป็นอาคาร 2 ชั้น ก่อด้วยอิฐหรือปูน รูปทรงแบบตะวันตก หลังคาทรงปั้นหยา มีมุขยื่นออกมาด้านหน้า ซุ้มประตูหน้าต่างโค้ง ปัจจุบันได้ปรับปรุงอาคารดังกล่าวนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ เมืองอุดรธานี จัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและ พระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี...

 

       พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จัดตั้งขึ้นในอาคารราชินูทิศ ซึ่งเป็นอาคารเก่า สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 พิพิธภัณฑ์ฯนี้จัดเปิดทำการให้บริการแก่ประชาชนเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2547 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดอุดรธานีที่ชาวเมืองได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 111 ปี

 เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์
 0-4224-5976 
 ไม่เก็บค่าเข้าชม
 บริหารจัดการโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ก่อตั้งปี 2547 

 


เวลาเปิด-ปิด หยุดวันนักขัตฤกษ์

 


โล่พระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี2536
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 


ระเบียงรอบห้องจัดแสดงบนชั้นสองของพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

 


มองจากด้านบนลงมาข้างล่างดูคลาสสิคมาก


รูปแบบอิทธิพลสถาปัตยกรรมนีโอปัลลาเดียน

 


ที่มุขด้านหน้า ประดับปูนปั้นพระนามาภิไธยย่อ สผ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

       อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น รูปแบบอิทธิพลสถาปัตยกรรมนีโอปัลลาเดียน  มีมุขด้านหน้า ประดับปูนปั้นพระนามาภิไธยย่อ สผ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ (พระนามเดิม พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี) ที่หน้าจั่ว รอบอาคารเป็นทางเดินภายในซุ้มโค้ง (arcade) ระหว่างซุ้มแต่ละซุ้มตกแต่งด้วยเสาอิง

       อาคารนี้เดิมเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนอุปภัมภ์นารี (ชื่อเดิมของโรงเรียนสตรีราชินูทิศ) สร้างขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ พระพันปีหลวง โดยพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (ศุข ดิษยบุตร) สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลอุดรได้ชักชวนประชาชนร่วมกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้าง และได้ใช้เป็นอาคารเรียนมาจนถึง พ.ศ. 2473

       ในปี พ.ศ. 2473 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้จัดให้อาคารหลังนี้เป็นอาคารสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จากนั้นเปลี่ยนแปลงมาเป็นที่ทำการของสำนักงานโครงการพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาคใน พ.ศ. 2503 และในปี พ.ศ. 2516 เป็นอาคารสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 9 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ

       เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2541 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารราชินูทิศเป็นโบราณสถาน และทางจังหวัดอุดรธานีได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีขึ้น ณ อาคารหลังนี้ ในโอกาสเฉลิมฉลองเมืองอุดรธานี 111 ปี ในวันที่ 18 มกราคม 2547 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์พยายามให้ผู้ชมรู้จักจังหวัดอุดรธานีในแง่มุมต่าง ๆ ไล่ตั้งแต่ชั้นล่าง เริ่มจากห้องธรรมชาติวิทยาและธรณีวิทยา แสดงให้เห็นสภาพดิน หิน แร่ธาตุ ทรัพยากรทางธรรมชาติของอุดรธานี ห้องประวัติศาสตร์และโบราณคดี ที่ไม่พลาดที่จะเล่าเรื่องแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงที่โด่งดัง ห้องมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์ แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอุดรที่มีหลากหลายชาติพันธุ์ ทั้งภูไท ไทอดีสาน ไทพวน จีน และญวน ผ่านโมเดลบ้านจำลอง ข้าวของเครื่องใช้ และเครื่องแต่งกายของแต่กลุ่ม ห้องประวัติศาสตร์ลและการพัฒนาเมืองของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ที่แสดงภาพถ่ายในอดีตของเมืองอุดร ห้องศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดแสดงงานช่างพื้นบ้านและศิลปะการแสดงเมืองอุดร อาทิ การทอเสื่อกก การทอดผ้าหมี่-ขิด หมอลำ ลูกทุ่ง เป็นต้น

       ส่วนชั้นบนเป็นห้องพระประวัติพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ห้องราชสกุลทองใหญ่ แสดงภาพถ่ายในอดีตของบุคคลสำคัญที่ตระกูลทองใหญ่ ห้องภาพถ่ายโบราณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ อุดรธานี ห้องพระอริยสงฆ์ เกจิอาจารย์ ของจังหวัดอุดรธานี อาทิ พระอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ และห้องอารยธรรมบ้านเชียงและอารยธรรมภูพระบาท ที่แสดงภาพเขียนสีน้ำมันตามสภาพวิถีชีวิตของมนุษย์โบราณยุคบ้านเชียง และภูพระบาท

 ที่อยู่ : ริมถนนโพศรี ใกล้วัดโพธิสมภรณ์ ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-242563


วันที่บันทึก: 2008-06-11 08:20:47    ผู้ชม: 3535
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร