ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/ห้องสมุดประชาชนอุดรธานี


ประวัติความเป็นมา

        ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุดรธานีเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่  เริ่มสร้างในปี   พ.ศ.2517 และเปิดให้บริการในปีเดียวกันซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธาน ี  ใกล้วงเวียนห้าแยกใหญ่   ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี

        สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักปลัด   กระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดอุดรธานี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักบริหารงานการศึกษานอก  โรงเรียน เพื่อพัฒนา ห้องสมุดประชาชนให้เป็น “ห้องสมุดต้นแบบมีชีวิตชีวา” จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ขณะนี้ได้ดำเนิน การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดการจัดกิจกรรม และพัฒนาสื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ "ห้อง สมุดมีชีวิต"(Living Library)จะกำเนิดขึ้นเมื่อใดไม่ทราบแน่แต่บุคคลสำคัญยิ่งที่บันดาลให้ "ห้องสมุดมีชีวิต" มีพลังชีวิตจนทรงอานุภาพ เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในประเทศไทย  คือ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ  ชิน วัตร โดยเริ่มในการปาฐกถาพิเศษต่อที่ประชุม สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "มิติใหม่ของการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย : หัวใจแห่งการพัฒนาชาติ" ที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2544 และได้กล่าวถึงห้องสมุดว่า   "ห้องสมุดมีชีวิต"   (Living Library)   จะกำเนิดขึ้นเมื่อใดไม่ทราบแน่  "ห้องสมุดมีชีวิต"

        (Living Library)    จะกำเนิดขึ้นเมื่อใดไม่ทราบแน่แต่บุคคลสำคัญยิ่งที่บันดาลให้ "ห้องสมุดมีชีวิต" มีพลังชีวิตจนทรงอานุภาพ เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในประเทศไทยคือ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี   พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร โดยเริ่มในการปาฐกถาพิเศษต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "มิติใหม่ของการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย : หัวใจ แห่งการ พัฒนาชาติ"  ที่จังหวัดพิษณุโลก   ระหว่างวันที่   9-10  สิงหาคม 2544   และได้กล่าวถึงห้องสมุดว่า "ผมเป็นห่วงระบบห้องสมุดไทย ช่วยคิดให้ผมหน่อย ผมพร้อมจะลงทุนห้องสมุด  แต่ผมอยากให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต ไม่ใช่ลงทุน แล้วตาย ก็คือซื้อหนังสือ   lot แรก   แล้วก็หยุด     แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น  ....จะทำอย่างไรให้มีห้องสมุดอย่าง  เมืองนอกที่ประเทศไทย....   และห้องสมุดจะตั้งอยู่ในสถานที่ เด็กวัยรุ่นชอบไป   โดยตั้งแข่งกับสถานบันเทิงได้ไหม ถือว่าเป็นบันเทิงอีกแบบก็ได้"   คำว่าห้องสมุดมีชีวิตหรือ Living Library ในนิยามตามความเข้าใจของหลาย ๆ คนได้ให้ความเห็นที่ไม่แตกต่างกันนักไว้ว่า    ห้องสมุดมีชีวิตยังคงมีหนังสือ  วารสาร   หนังสือพิมพ์ แต่ต้องทำให้ "ตัวหนังสือมีชีวิต"เป็นเสียง เป็นภาพผสมผสานให้ลงตัว    รวมทั้งอาคารสถานที่ที่ดูสดใสบรรยากาศที่เอื้อต่อความมีชีวิตเป็นชีวิตในความมีชีวิต คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่จะใช้บริการได้รับประโยชน์

             จากบริการต่าง ๆ   ของห้องสมุด ได้ทั้งอาหารสมอง และอาหารใจ เข้าทำนองชีวิตให้ชีวิต  ทั้ง ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการต่างสมาคมกันด้วยความเบิกบานแจ่มใส ช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาเป็นชีวิตที่สมบูรณ ์ของ "KNOWLEDGE BASED SOCIETY"  (http://www.lib.chandra.ac.th/LetterARCnews/arc2.htm)  ห้องสมุดมีชีวิตตามความเข้าใจของ   รองศาสตราจารย์ปัญญา   สุขแสน  "หมายถึงการบริการวัสดุ ห้องสมุดที่หลากหลายรูปแบบใหม่ทันสมัย มีคุณค่าต่อผู้ใช้บริการ   รวมทั้งการจัดองค์การให้อำนวยประโยชน์ให้แก่   ผู้ใช้บริการมากที่สุด เช่น    จัดพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงหรืออาคารเดียว กับห้องสมุด   ให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจกลับมาใช้บริการประจำ   ที่ สำคัญ คือให้ผู้ใช้บริการนำสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาค้นคว้าเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม หรือด้านอื่น ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือต้องการให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน (KNOWLEDGE BASED SOCIETY) ในการประยุกต์พัฒนา ระบบงานต่าง ๆ " (http://library.riu.ac.th/infor/syslcnews/news/news1115_17sep46.pdf) ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  กล่าว ไว้ว่า Living Library คือการจัดหา หนังสือที่ทันสมัยและสามารถ ต่อเข้าอินเตอร์เน็ตได้ (สรุปการประชุมเชิง ปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร 4 กุมภาพันธ์ 2545)   กล่าวโดยรวบยอด    ห้องสมุดมีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้สมาชิกในสังคมได้ศึกษาค้นคว้า    ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอย่างเพลิด    เพลินมีความสุข   ให้บริการแก่ทุกคนโดยเสมอภาคและเท่าเทียม เพื่อให้มี ความเจริญ งอกงามทางสติปัญญาโดยทั่วกัน

การยืม

       สามารถยืมทรัพยากรห้องสมุดได้ดังนี้
       - หนังสือ ยืมได้ 5 เล่ม
       - โสตทัศนูปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ยืมได้ 3 รายการ
       - ระยะเวลาการยืมได้ 7 วัน
       - ยืมต่อได้ 3 ครั้ง ระยะเวลา 7 วัน
       โดย สมาชิกห้องสมุดจะต้องแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดทุกครั้งในการยืมทรัพยากรห้อง สมุด และไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัตรยืมแทน กรณีที่ทรัพยากรห้องสมุดที่ยืมไปนั้นมีสมาชิกห้องสมุดท่านอื่นจองอยู่จะไม่ อนุญาตให้ยืมต่ออีก


การคืน

      1. สมาชิกจะต้องนำทรัพยากรห้องสมุดที่ยืมไปมาคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม/คืนกับ เจ้าหน้าที่ ห้องสมุด และรอให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายการคืนเข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อน
      2. สมาชิกสามารถฝากผู้อื่นให้นำทรัพยากรห้องสมุดที่ยืมไปมาคืนแทนได้
      3. การคืนทรัพยากรห้องสมุดไม่ต้องใช้บัตรสมาชิกห้องสมุด
      4. กรณีที่คืนทรัพยากรห้องสมุดหลังวันกำหนดส่ง จะต้องเสียค่าปรับตามที่ห้องสมุดกำหนด

บริการตามคำขอ

       เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ห้องสมุดได้มีบริการสารนิเทศตามคำขอสำหรับผู้ใช้บริการดังนี้       
       1. บริการอัดสำเนาซีดี-รอม (แผ่นละ10 บาท)
       2. บริการดาวน์โหลดข้อมูลลงในแผ่นดิสก์เกต (แผ่นละ 20 บาท)
       3. บริการปริ้นเอกสาร (ขาวดำแผ่นละ 1 บาท / สีแผ่นละ 7 - 15 บาท)
       4. บริการสืบค้นข้อมูลและส่งผลการสืบค้นข้อมูล
       5. อื่น ๆ ตามความต้องการรายละเอียดอัตราค่าบริการติดต่อขอให้บริการได้ที่ห้องสมุด โทรศัพท์ 0-4224-01815
การสมัครเป็นสมาชิก

       นำบัตรที่มีเลขบัตรประชาชน รูปถ่าย 2 แผ่นและค่าบำรุงรายปี 50 บาท หรือตลอดชีพ 500 บาท ติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงเคาว์เตอร์บริการ ยืม - คืน

การปรับ

       1. สมาชิกที่ยืมทรัพยากรห้องสมุดไปและนำมาคืนหลังวันกำหนดส่งจะต้องเสียค่าปรับดังนี้
       - หนังสือ 2 บาท/วัน/เล่ม
       - โสตทัศนูปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 บาท/วัน/รายการ
       โดย การคิดค่าปรับจะนับรวมวันหยุดทำการด้วย ถ้าสมาชิกไม่คืนทรัพยากรห้องสมุดที่ยืมไปหรือไม่ยินยอม เสียค่าปรับ    ห้องสมุดจะตัดสิทธิ์การยืมของสมาชิก  และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้รับรองรับทราบเพื่อชดใช้ค่าเสียหายต่อไป
       2. การทำทรัพยากรห้องสมุดที่ยืมไป ชำรุด สูญหาย
       หนังสือ
       - กรณีที่สูญหายและไม่สามารถหามาชดใช้คืนได้ ต้องชำระค่าปรับ 3 เท่าของราคาจริง
       - กรณีที่สูญหายและสามารถหามาชดใช้ได้เหมือนเดิม ต้องชำระค่าปรับเพิ่ม 100 บาท
       - กรณีที่สูญหายและชดใช้โดยการถ่ายสำเนาและทำรูปเล่ม ต้องชำระค่าปรับเพิ่มเป็นเงินจำนวนเท่ากับราคาจริง
       โสตทัศนูปกรณสื่ออิเล็กทรอนิกส์
       - กรณีที่สูญหายและไม่สามารถหามาชดใช้ คืนได้ ต้องชำระค่าปรับ 3 เท่าของราคาจริง
       - กรณีที่สูญหายและชดใช้โดยห้องสมุดทำสำเนาให้ใหม่ ต้องเสียค่าโสตทัศนูปกรณ์ ์และค่าดำเนินการใหม่ ดังนี้
       - เทปวีดิทัศน์ ม้วนละ 200 บาท
       - เทปบันทึกเสียง ม้วนละ 100 บาท
       - ซีดี-รอม แผ่นละ 200 บาท
       3. การทำบัตรสมาชิกห้องสมุดสูญหาย ต้องชำระค่าปรับและค่าทำบัตรใหม่รวมเป็นเงิน 100 บาท และต้องนำรูปถ่าย  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป มาให้เพื่อทำบัตรใหม่
       4. สมาชิกหรือผู้ใช้บริการที่ตัด ฉีก ทำลายหรือนำเอกสารและทรัพยากรใด ๆ ของห้องสมุดออกนอกห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องมีโทษปรับ 2,000 บาท  และตัดสิทธิ์การเข้าใช้ห้องสมุด 1 ปี
       5. ห้องสมุดจะส่งใบทวงสื่อเกินกำหนดทุก 1 เดือนที่อยู่ : 17 ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-240-815
แฟ็ก : 042-240-815


วันที่บันทึก: 2009-02-28 23:11:22    ผู้ชม: 478
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร