ชื่อ :
รหัส :
จำรหัสผ่าน

ข้อมูลธุรกิจ และท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

http://directory.udclick.com/ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี


       ศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองอุดรธานี เพราะถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมน้ำใจทั้งของชาวพื้นเมืองเดิมและชาวจีน และนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมะที่สำคัญของเมืองแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากที่จะเป็นเคารพนับถือของชาวเมืองอุดรธานี มากราบไหว้ขอพรให้ชีวิตมีความสำเร็จ ความสุขในชีวิตแล้ว ก็ยังมีนักเรียน นักศึกษา จะมากราบไหว้ขอพรให้สอบผ่านสำเร็จแล้ว ชื่อเสียงของศาลเจ้าปู่-เจ้าย่าอุดรธานียังมีระบือไปจนถึงชาวจีนในต่างประเทศ ทุกปีจะมีชาวจีนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศจะเดินทางมากราบไหว้ขอพรศาลเจ้าปู่-เจ้าย่า เพิ่มขึ้นทุกปี

       ในบริเวณศาลเจ้าปู่-เจ้าย่าอุดรธานีนั้น จะมีศาลต่างๆ อยู่ในบริเวณเดียวกันจำนวน 6 ศาล คือ ศาลเทพยาดาฟ้า-ดิน หรือ ทีตี่แป่ม้อ, ศาลเจ้าปู่-ย่า ซึ่งเป็นศาลประธานตั้งอยู่ตรงกลาง, ศาลเจ้าพ่อหนองบัว, ศาลเจ้าที่ หรือ ตี่จู้เอี๊ย, พระสังกัจจายน์ และแงง่วนส่วย หรือ เทพแห่งปราชญ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของนักเรียนและนักศึกษา

 บริเวณโดยรอบมีศาลาชมวิวกลางน้ำ  2  หลัง  สร้างอย่างวิจิตรสวยงามอยู่ในเขตอำเภอเมือง  ถนนนิตโย  ทางไปจังหวัดสกลนคร  ข้ามทางรถไฟแล้วเลี้ยวซ้ายประมาณ  100  เมตร

ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าปู่ – ย่า

       ยังไม่สามารถหาหลักฐานในระยะก่อตั้งเริ่มแรกที่เป็นข้อมูลสรุปอย่างชัดเจนได้ เพียงแต่อาศัยการบอกเล่าของกลุ่มพ่อค้าชาวจีนรุ่นเก่าที่เล่าสืบมาว่า ประมาณปี พ.ศ. 2488 กลุ่มพ่อค้าชาวจีนในจังหวัดอุดรธานี ได้อัญเชิญผงธูปที่เรียกกันว่า “ ผงมงคล ” หรือ “ ผงอิทธิเจ ” แห่งองค์เทพเจ้าปู่จากใต้ร่มไม้ใหญ่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานีอันได้แก่เส้นทางที่มุ่งไปสู่อำเภอหนองบัวลำภู (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของจังหวัดหนองบัวลำภู) ซึ่งมีสถานภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยขุนเขา หนองน้ำ และต้นไม้ใหญ่นานาชนิด เป็นลักษณะพื้นที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ ตามตำราโหราศาสตร์จีน จึงได้อัญเชิญมาประทับที่ศาลไม้เล็กๆ ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมฝั่งหนองบัว ตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี ใกล้สถานีรถไฟ ปัจจุบันคือบริเวณศาลเจ้าปู่ –ย่า ที่มีความร่มรื่นอันเป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุข บนเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ เบื้องหน้าศาลไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ เป็นสัญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตชาวเมืองอุดรธานี

       ต่อมาหลังจากที่ได้มีการบูรณะสร้างศาลขึ้นมาใหม่ได้มีพ่อค้าชาวจีนที่ศรัทธาถวายรูปปั้น องค์เจ้าปู่–เจ้าย่า ให้ถือได้ว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าเพียงแห่งเดียวที่มีทั้งเจ้าปู่–เจ้าย่า สถิตอยู่ด้วยกัน ภายหลังได้มีการบูรณะรูปปั้น องค์เจ้าปู่–เจ้าย่า ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นเป็นที่ชื่นชมศรัทธาแก่ผู้ที่ได้มาเคารพสักการะ องค์เจ้าปู่–เจ้าย่า ในปี พ.ศ. 2489-2493 ด้วยบารมีของ องค์เจ้าปู่–เจ้าย่า และพลังศรัทธาที่หล่อหลอมจนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน กลุ่มพ่อค้าชาวเมืองอุดรธานีเชื้อสายจีนจึงได้เริ่มก่อตั้งคณะกรรมการศาลเจ้าปู่–ย่า ขึ้นเพื่อเข้ามาดำเนินงานกิจกรรมของศาลเจ้า และยังได้มีการพัฒนาปรับปรุงบริเวณศาลเจ้าปู่–ย่า ให้มีความสวยงาม ซึ่งในปัจจุบันสภาพพื้นที่ในบริเวณศาลเจ้าปู่–ย่า ก็ได้รับการบูรณะปรับปรุงจากคณะกรรมการทุกรุ่นอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทำให้ศาลเจ้าปู่–ย่า มีทัศนียภาพที่สวยงาม ประกอบด้วยตำหนักที่ประทับขององค์เจ้าปู่–เจ้าย่า สะพานเก้าเลี้ยวที่ตกแต่งอย่างสวยงามตามสถาปัตยกรรมจีน เสามังกรฟ้า (ทีกงเต็ง) ที่มีความงดงามวิจิตรบรรจง โหลยตึ้ง (ศาลอเนกประสงค์) ที่โอ่โถง ตลอดจนบัวในหนองบัว ที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีซึ่งเกิดจากพลังศร้ทธา ของผู้ที่เคารพเลื่อมใสที่มีต่อ องค์เจ้าปู่–เจ้าย่า ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการทุกๆรุ่นเสมอมา

       นอกจากนั้น ยังมีศาลาที่ประทับที่ทุ่งศรีเมือง ซึ่งใช้เป็นที่ประดิษฐาน องค์เจ้าปู่–เจ้าย่า ที่อัญเชิญมาประทับชั่วคราว ในช่วงที่มีงานงิ้วประจำปี และในวันอากงแซ (วันประสูติองค์เจ้าปู่) ถึงแม้ว่าศาลเจ้าปู่–ย่า อุดรธานี จะเป็นศาสนสถานที่สร้างโดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีนก็ตาม แต่บารมีของ องค์เจ้าปู่–เจ้าย่า ได้แผ่ไพศาลไปยังชาวเมืองอุดรธานีทุกเชื้อชาติ ทุกชนชั้น และกว้างไกลไปทั่วประเทศ ตลอดจนชาวจีนและชาวต่างประเทศในต่างแดนที่ต่างหลั่งไหลมากราบไหว้สักการะบูชา องค์เจ้าปู่–เจ้าย่า เพิ่มขึ้นทุกๆปี ศาลเจ้าปู่–ย่า อุดรธานี จึงเป็นศูนย์รวมของสังคมทุกชนชั้นทุกเชื้อชาติ เป็นที่ยึดเหนึ่ยวและที่พักทางใจ ร่วมหล่อหลอมจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก่อให้เกิดความรักฉันพี่–น้อง ด้วยสำนึกที่ได้เป็นลูกหลานของ องค์เจ้าปู่–เจ้าย่า ซึ่งก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันประกอบแต่คุณประโยชน์ คุณงามความดีร่วมกัน อันยังให้เกิดความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคง ต่อส่วนรวม ต่อสังคม และต่อประเทศชาติตลอดมา  

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประวัติศาลเจ้าปู่-ย่า | เคล็ดลับการไหว้ขอพร | 6 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าปู่-ย่า | คณะมังกร | คณะสิงโต | คณะเอ็งกอ

 ที่อยู่ : ถนน 39 ศาลเจ้าเนรมิตร ตลาดน้อยหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : (042) 245801
แฟ็ก : (042) 247291


วันที่บันทึก: 2008-06-11 02:03:15    ผู้ชม: 3264
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร