Prime Minister’s Export Award : PM Export Award พิมพ์ อีเมล์

        

          กรมส่งเสริมการส่งออกเชิญร่วมโครงการสร้างภาพพจน์สินค้าและบริการส่งออกไทย Prime Minister’s Export Award : PM Export Award

          กรมส่งเสริมการส่งออกเชิญร่วมโครงการสร้างภาพพจน์สินค้าและบริการส่งออกไทย (Prime Minister’s Export Award : PM Export Award) เป็นประจำทุกปี โดยจัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล Prime Minister’s Export Award ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในเดือนสิงหาคม

         จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ในประเภทรางวัล OTOP Export Recognition แก่ผู้ผลิตผู้ส่งออกสินค้า OTOP ระดับ 4-5 ดาว ที่ดำเนินการส่งออกสินค้าด้วยตนเอง ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลเกียรติยศที่ได้รับจากนายกรัฐมนตรี ท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pmexportaward.com หรือ www.depthai.go.th โดยเข้าไปที่ Logo PM (Prime Minister’s Export Award) โดยสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ได้ทางไปรษณีย์มายัง กลุ่มงานพัฒนาการออกแบบและสร้างมูลค่าสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554


ข้อมูลจาก หอการค้าอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร