อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จัดบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากร พิมพ์ อีเมล์

        ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินโครงการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

          1. ช่วยกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรในอุตสาหกรรมรวมตัวเพื่อเป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์รายใหม่ เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ และเพิ่มฐานจำนวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของประเทศ

          2. ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สร้างนวัตกรรมที่ก้าวหน้า พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ

          3. ยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์รายใหม่ให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานพร้อมกับการเข้าถึงช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ประกบการสามารถดำเนินธุรกิจซอฟต์แวร์ หรือการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ได้อย่างประสบความสำเร็จ

          4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนาซอฟแวร์ได้รวมกลุ่มกันเพื่อประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ระหว่างกัน โดยมีโครงการเป็นสื่อกลางด้านธุรกิจและการตลาด และดึงดูดนักลงทุนให้มีการลงทุนเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้กระบวนการบ่มเพาะ

          5. เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยสามารถวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของไทยให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ


ประเภทของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
          - Enterprise
          - Animation & Multimedia หรือ Digital Content
          - Embedded
          - Service & Maintenance
          - Mobile Application


หลักสูตรอบรม
          - การจัดทำแผนธุรกิจด้านซอฟต์แวร์
          - ด้านการตลาด
          - ด้านการเงิน
          - การบริหารจัดการโครงการด้านซอฟต์แวร์
          - การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างเครือข่าย
          - ดูงานนอกสถานที่


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
          ผู้ที่มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์ มีความพร้อมในการก่อตั้งธุรกิจ มีแผนธุรกิจ หรือแนวความคิดในการทำธุรกิจอย่างชัดเจน และมีเงินทุนของตัวเองส่วนหนึ่ง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนผู้เข้ารับการบ่มเพาะฯ จำนวน 50 ราย โดยกลุ่มเป้าหมาย แบ่งได้ดังนี้
          - นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา หรือจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี
          - ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์รายใหม่ และบริษัทที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่เกิน 5 ปี


กำหนดการ
          - รับสมัครเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2554
          - สอบสัมภาษณ์ เดือนมิถุนายน 2554
          - ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เดือนมิถุนายน 2554
          - ฝึกอบรมเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2554
          - ศึกษาดูงาน เดือนกันยายน 2554


สถานที่ฝึกอบรม
           - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
           - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร


          ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-202426 ต่อ 119 มือถือ 086-4588033 E-mail:Incubation@esswpark.org


ข้อมูลจาก หอการค้าอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร