หอการค้าอุดรฯ ขับเคลื่อนพัฒนาคนรุ่นใหม่ Young Executives Chamber พิมพ์ อีเมล์

            หอการค้าอุดรฯ ก้าวสู่การขับเคลื่อนพัฒนาคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ Young Executives Chamber มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพในเวทีประชาคมอาเซียน


           หอการค้าจังหวัดอุดรธานี กับบทบาทการพัฒนาและขับเคลื่อนนักธุรกิจรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ Young Executives : Udonthani Chamber of Commerce รวมกลุ่มผู้ประกอบการ นักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาและสร้างเครือข่ายธุรกิจ สมาชิกหอการค้า ก้าวไปสู่ความเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

          ปัจจุบันประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่เปิดกว้างสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จึงได้มุ่งเน้นในการพัฒนาคน บุคลากรในจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังความสามารถ พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

          นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เห็นความสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่นี้ จึงได้จัดทำโครงการ Young Executives : Udonthani Chamber of Commerce หรือกลุ่ม YEUCC ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาเครือข่ายสมาชิก และธุรกิจของจังหวัดอุดรธานี ให้เติบโตและมั่นคง และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมอุดรธานีให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยได้แต่งตั้ง นางศมน ชคัตธาดากุล นายทะเบียนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานโครงการ

          นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการ Young Executives : Udonthani Chamber of Commerce หรือ YEUCC มีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในจังหวัดอุดรธานี และเพื่อเป็นการรวมกลุ่ม สร้างเป็นเครือข่ายของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในการประกอบธุรกิจหรือการร่วมงานโครงการ งานด้านธุรกิจต่างๆ ทั้งในส่วนของภาคเอกชนและภาครัฐ เนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ในจังหวัดอุดรธานีที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วกลับมาสานต่อธุรกิจของครอบครัว หรือแม้กระทั่งการเริ่มทำธุรกิจใหม่ แต่ไม่มีกลุ่มสังคมคนรุ่นใหม่หรือรุ่นราวคราวเดียวกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า สังคมออนไลน์ หรือสังคมธุรกิจ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน หอการค้าจึงมีความประสงค์ในการรวมกลุ่มคนเหล่านี้เข้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการ นักธุรกิจรุ่นใหม่ สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การทำธุรกิจในทางปฏิบัติเพื่อผลักดันให้สามารถออกสู่สังคมวงกว้างได้ และสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมอุดรธานีในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้ง คุณศมน ชคัตธาดากุล นายทะเบียนหอการค้าฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ ซึ่งในปี 2554-2555 นี้ ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน

          ด้าน นางศมน ชคัตธาดากุล ประธานโครงการ Young Executives : Udonthani Chamber of Commerce เปิดเผยถึงแนวทางการจัดทำโครงการว่า โครงการ Young Executives : Udonthani Chamber of Commerce จัดทำขึ้น มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่เข้าใจในกฎ ระเบียบของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เพื่อประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจการค้าระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การทำธุรกิจในทางปฏิบัติ และสร้างแรงจูงใจในการเป็นนักธุรกิจ เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินธุรกิจในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า

          ในปีบริหาร 2554-2555 ได้ตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ ภายในจังหวัดอุดรธานี จำนวนรวม 200 คน ร่วมกิจกรรมที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานีจะจัดทำขึ้น อาทิเช่น การอบรมความรู้พื้นฐาน ความหมาย ประวัติความเป็นมา และความสำคัญของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี รวมถึงขั้นตอน กฎ ระเบียบ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

         ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติคือ 1. ต้องเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดอุดรธานี ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี และเป็นผู้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่เดิม 2. มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในสินค้าและบริการ ที่จะสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจการค้ากับนักธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ3. เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ซึ่งมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2554 สมัครได้ที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

         ภายหลังจากที่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครบแล้ว หอการค้าจะทำการแบ่งกลุ่มเป็น 10 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน โดยมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นพี่เลี้ยงดูแลแต่ละกลุ่ม นำคณะ YEUCC เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในนามของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

        นางศมน ชคัตธาดากุล กล่าวต่อไปว่า การจัดทำโครงการ Young Executives : Udonthani Chamber of Commerce ในครั้งนี้ หอการค้ามุ่งหวังและมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาเครือข่ายสมาชิก และธุรกิจของจังหวัดอุดรธานี ให้เติบโตและมั่นคง และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมอุดรธานีให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
 
        จึงขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมโครงการนี้    สมัครได้ที่ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 194 ถ.รอบเมือง (เยื้องเทสโก้โลตัสสาขาแรก) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 042-248585, 242693 ในวันและเวลาราชการ

วิธีการคัดเลือก
     1.หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จะเป็นผู้รับสมัครผู้ประกอบการ/ นักธุรกิจที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ และพิจารณาคุณสมบัติ
     2.สรรหาผู้ประกอบการ/ นักธุรกิจเข้าร่วมโครงการ จากผู้ประกอบการ/ นักธุรกิจภายในจังหวัดอุดรธานี

การรับสมัคร
     1.ระยะเวลารับสมัคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2554
     2.สถานที่รับสมัคร หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

หลักฐานการสมัคร
     1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
     2. ใบปริญญาบัตร    จำนวน 1 ชุด
     3. รูปถ่าย 2 นิ้ว    จำนวน 1 รูป
     4. หนังสือรับรองบริษัท/ ทะเบียนพาณิชย์

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
      1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงบทบาท ภารกิจของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
      2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้พบปะสร้างความสัมพันธ์ เกิดเครือข่ายสมาชิก ธุรกิจ/ หุ้นส่วนธุรกิจการค้า         การลงทุนภายในจังหวัดอุดรธานี
      3.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน และเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจต่อไป


 
ข้อมูลจาก หอการค้าอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร