ม.ราชภัฎอุดรธานี จัดประชุมชมรมอาสายุวกาชาด พิมพ์ อีเมล์

      มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  จัดประชุมชมรมอาสายุวกาชาด ส่งเสริมให้สมาชิกได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและมีความเสียสละอุทิศตนตลอดจนช่วยเหลือผู้อื่น

      ที่ห้องประชุม1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  รศ.ปิยะกุล  เลาวัณย์ศิริ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมชมรมอาสายุวกาชาด และบรรยายพิเศษ บทบาทหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  ให้นักศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด  และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีได้รับฟัง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ชมรมอาสายุวกาชาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีจัดขึ้น  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาย-หญิง  ที่อยู่ในสถานศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจิตใจเสียสละ  อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมตามอุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด  ตลอดทั้งได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามกำลังความสามารถ  โดยในปีการศึกษา 2551  กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ  ได้จัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด มหาวิทยาลันราชภัฎอุดรธานีเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

      สำหรับการจัดประชุมอาสายุวกาชาดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาชิกชมรมอาสายุวกาชาดได้เข้าใจในหลักการปฏิบัติของกาชาด และเข้าใจถึงลักษณะการเป็นอาสายุวกาชาด และรับทราบถึงข้อปฏิบัติต่างๆของชมรมอาสายุวกาชาด 
 

      ข้อมูลจาก ::   ศรีภูมิ มุลชาภิรมย์  ส.ปชส.อุดรธานี  วันที่ ::  13/8/2551  

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร