พิธีมอบค่าลอดใต้ถุน ครั้งที่ 2 พิมพ์ อีเมล์

          บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้กำหนดจัดงานพิธีมอบค่าลอดใต้ถุน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554  ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการอุดรโพแทช เลขที่ 67 หมู่ 4 บ้านหนองตะไก้ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


         ค่าลอดใต้ถุน เป็นการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ประทานบัตร เป็น กองทุนที่บริษัทจัดให้แก่ชุมชนโดยสมัครใจ บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าของที่ดินในพื้นที่ประทานบัตร เป็นค่าลอดใต้ถุนด้วยความสมัครใจ โดยไม่เงื่อนไขใดๆ ที่จะผูกพันเจ้าของที่ดิน มีกำหนดการจ่ายเงินค่าลอดใต้ถุน แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้
         • ช่วงที่ 1 : เมื่อทำการรังวัดแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจ่ายค่าลอดใต้ถุนให้เจ้าของที่ดินในพื้นที่ประทานบัตร ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท  เริ่มจ่ายให้แก่ผู้ที่มาลงทะเบียนรับเงินค่าตอบแทนพิเศษนี้
            - กลุ่มที่ 1 มอบเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554  จำนวน 64 ราย
            - กลุ่มที่ 2 กำหมดมอบ ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 
            - จะทยอยมอบตามลำดับ ผู้ลงทะเบียนขอรับค่าลอดใต้ถุน  
         • ช่วงที่ 2 : เมื่อได้ประทานบัตร บริษัทฯ จะจ่ายค่าลอดใต้ถุนให้เจ้าของที่ดินในพื้นที่ประทานบัตร เพิ่มขึ้นใน อัตราไร่ละ 1,500 บาท
         • ช่วงที่ 3 : ระหว่างเวลาก่อสร้างเหมือง (ระยะเวลา 3 ปี) บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้เจ้าของที่ดินในพื้นที่ประทานบัตร ในอัตราไร่ละ 500 บาทต่อปี
         • ช่วงที่ 4 : การทำเหมืองเป็นเวลา 22 ปี  บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้เจ้าของที่ดินในพื้นที่ประทานบัตร ในอัตราไร่ละ 2,000 บาทต่อปี
         • เจ้าของที่ดินในเขตประทานบัตร จะได้รับเงินค่าลอดใต้ถุนรวมทั้งสิ้น 48,000 บาท ต่อไร่


          ซึ่งพิธีการมอบค่าลอดใต้ถุน ครั้งที่ 2 นี้ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้การส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านหมอลำกลอนซิ่ง การแสดงผญา โดย ชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองตะไก้ และการแสดงผญาซิ่ง ของนักเรียน ชั้น ป. 4 – 5 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ มาแสดงให้ผู้ร่วมงานได้รับชม ตามกำหนดการ ดังนี้


          พิธีมอบค่าลอดใต้ถุน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 
          07.30 น.               ลงทะเบียน
          08.00 – 09.00 น.    การแสดงหมอลำกลอน รอบที่ 1 โดย คณะลำดวนปากเข้ง และการแสดงผญาซิ่ง (ชาวบ้านหนองตะไก้)
          09.00 – 09.30 น.    พิธีการมอบค่าลอดใต้ถุน ชุดที่ 1
          09.30 – 10.30 น.    การแสดงหมอลำกลอน รอบที่ 2 โดย คณะลำดวนปากเข้ง และการแสดงผญาซิ่ง (นักเรียน ชั้น ป.4 – 5 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้)
          10.30 – 11.00 น.    พิธีการมอบค่าลอดใต้ถุน ชุดที่ 2
          11.00 – 11.30 น.    การแสดงหมอลำกลอน รอบปิดท้าย  

 

              พิธีการมอบค่าลอดใต้ถุนครั้งที่ 2  มีผู้ลงทะเบียนที่บริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เข้ารับค่าลอดใต้ถุน ครอบคลุมพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ ต..โนนสูง ต.หนองไผ่ อ.เมือง และ ต.ห้วยสามพาด ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม รวมผู้รับมอบค่าลอดใต้ถุนครั้งที่ 2 จำนวน 129 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,218,530 บาท เมื่อรวมกับเงินค่าลอดใต้ถุน ครั้งที่ 1 จำนวน 455,060 บาท  รวมทั้ง 2 ครั้งเป็นเงิน 1,673,590 บาท


               ตามที่ มีผู้กล่าวอ้างว่าบริษัทฯ จะนำรายชื่อของผู้ที่ลงทะเบียนรับค่าลอดใต้ถุนไปใช้ประโยชน์ นอกเหนือจากการมอบค่าลอดใต้ถุนนั้น บริษัทขอยืนยันว่า การลงทะเบียนขอรับค่าลอดใต้ถุน เป็นค่าตอบแทนพิเศษจากบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เท่านั้น ไม่มีเงื่อนไข หรือข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น และการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายทุกประการ   


               ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการศึกษาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โดยมี บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา เพื่อเข้ามาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสนอส่วนราชการ ตามขั้นตอนการขอประทานบัตร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทฯ และที่ปรึกษาจะจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการเหมืองแร่โพแทช ซึ่งจะได้เรียนเชิญพี่น้องประชาชนที่อยู่ในรัศมีของการศึกษา 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ ต.โนนสูง ต.หนองไผ่ ต.หนองนาคำ อ.เมือง และ ต.ห้วยสามพาด ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี และผู้ที่สนใจเข้าร่วมในลำดับต่อไป   


ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ :   มัณฑนา บาลไธสง / หัวหน้าส่วนสื่อประชาสัมพันธ์
บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทร. 042 207 897  มือถือ 086 862 3434 โทรสาร 042 207 907 


ข้อมูลจาก  หอการค้าอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร