หออุดร เปิดรับสมัครกรรมการสมัยที่ 14 พิมพ์ อีเมล์

         เนื่องจากคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 13 จำนวน 29 คน วาระบริหารงาน 2 ปี (มกราคม 2552 – ธันวาคม 2553) ได้สิ้นสุดวาระการบริหารงาน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กำหนดให้มีการสมัครรับเลือกตั้งและทำงานเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี คือ วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

          คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 13 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 14 (วาระบริหารงาน 2 ปี ระหว่างมกราคม 2554 – ธันวาคม 2555) และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย
          1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี    ประธานอนุกรรมการ
          2. ประธาน กกต.จังหวัดอุดรธานี    รองประธานอนุกรรมการ
          3. พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี    อนุกรรมการ
          4. นายสมศักดิ์ เชยคำแหง    อนุกรรมการ
          5. นายคอน พลน้ำเที่ยง        อนุกรรมการ
          6. นายสมชัย  ไกรครุฑรี        อนุกรรมการ
          7. นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย    อนุกรรมการ
          8. นายกฤษฎา คุณะปุระ         อนุกรรมการ
          9. หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุดรธานี    อนุกรรมการและเลขานุการ
          ทำหน้าที่ประกาศ วัน เวลา รับสมัคร ผู้มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการได้รับแต่งตั้ง และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ กำหนดการรับสมัคร 

          ซึ่งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2554 โดยมี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย การแต่งตั้งฝ่ายดำเนินการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดำเนินการเลือกตั้งกรรมการ สมัยที่ 14 แยกเป็น คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ, ฝ่ายรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและมอบบัตรเลือกตั้ง, ฝ่ายเตรียมการและจัดสถานที่, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายตรวจนับ รวมคะแนนและจัดทำประกาศผล


  กำหนดวันรับสมัครเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 14
          ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
          ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
 

 

         คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการหอการค้า
         1.    เป็นสมาชิกสามัญหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และยังไม่ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ ณ วันที่สมัคร (สมาชิกสามัญหอการค้าฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 533 คน)
         2.    เป็นสมาชิกสามัญ ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 14

         หลักฐานในการสมัคร
         1.    ใบสมัครรับเลือกตั้งตามที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด
         2.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ฉบับ
         3.    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
         4.    รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
         5.    ใบสมัคร ยื่นด้วยตนเอง ณ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใด

 

         ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
         1.    สมาชิกสามัญที่ยังคงสมาชิกภาพเท่านั้น เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
         2.    การลงคะแนนเลือกตั้งจะต้องลงคะแนนด้วยตนเอง

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวน สมาชิกสามัญหอการค้าทุกท่าน ร่วมสืบสานเจตนารมณ์การบริหารงานหอการค้า และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ให้เจริญรุดหน้าต่อไป โดยการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 14 ปีบริหาร 2554-2555 ในระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
          

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร