เปิดที่ทำการศาลปกครองอุดรธานี พิมพ์ อีเมล์

 

         เช้าวันที่ ๒๔ ก.ย.๕๓  ศาสตราจารย์ดร.อักขราทร  จุฬารัตน์  ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นประธานพิธีเปิดศาลปกครองอุดรธานี  โดยมีรองประธานศาลปกครองสูงสุด  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี  คณะตุลาการศาลปกครอง พร้อมทั้งผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานและบุคคลสำคัญในจังหวัดอุดรธานี  นำโดยนายชยพล  ธิติศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานจำนวนมาก


         ศาลปกครอง เป็นองค์กรฝ่ายตุลาการมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง  เปิดทำการครั้งแรกตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔๒  โดยเปิดทำการศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง  ครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔  และทยอยเปิดทำการศาลปกครองในภูมิภาค อีก ๗ แห่ง  ได้แก่ ศาลปกครองขอนแก่น  เชียงใหม่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช  พิษณุโลก  ระยอง สงขลา


         สำหรับศาลปกครองจังหวัดอุดรธานี  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔๒  เป็นแห่งที่ ๘ ในภูมิภาค  ตั้งอยู่เลขที่๕๘/๑๒-๑๖ ถนนโพนพิสัย  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี  อาคารที่ทำการประกอบด้วยอาคาร ๓ หลัง  หลักแรกเป็นอาคารคอนกรีต ๔ ชั้น ประกอบด้วยห้องไต่สวน ๒ ห้อง ห้องปฏิบัติงานกลุ่มรับฟ้อง สารบบคดี และออกหมาย  ชั้นลอยและชั้น ๒ เป็นห้องปฏิบัติงานของอธิบดี รองอธิบดี ตุลาการหัวหน้าคณะและตุลาการศาลปกครองอุดรธานี  ชั้น ๓  เป็นห้องปฏิบัติงานข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ชั้น ๔ เป็นห้องประชุมใหญ่ /เล็ก และห้องสมุดกฎหมายมหาชน  อาคารที่ทำการ ๒ ชั้น เป็นที่ตั้งของห้องพิจารณาคดี  ศาลปกครองอุดรธานีมีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองตลอดท้องที่จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู นครพนม สกลนคร ภายในเขตอำนาจศาลปกครองมีคดีเกิดขึ้น ๑,๙๑๙ คดี มีคำพิพากษา/คำสั่งแล้ว ๑,๔๔๒ คดี  คดีที่คาดว่าจะโอนมาศาลปกครองอุดรธานี ๔๗๗ คดี มีตุลาการศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ ๑๐ คน มีน.ส.มุกดาวรรณ  กิติสมเกียรติ  เป็นผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี  มีข้าราชการฝ่ายปกครอง ๕๐คน ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ การฟ้องคดีปกครอง และให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน


          อนึ่งสำหรับสถิติการฟ้องคดีปกครองในภาพรวมทั่วประเทศ  พบว่าตลอดระยะเวลา ๙ ปีเศษ  ที่เปิดทำการศาลปกครอง  คือตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม มีปริมาณคดีเข้าสู่การพิจารณาศาลปกครองทั้งสิ้น ๕๙,๖๑๖ คดี  ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จ ๔๖,๐๙๒ คดี  คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๐ ของคดีที่รับเข้า  และมีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ๑๓,๕๒๔ คดี  คิดเป็นร้อยละ ๒๒ง๖๙ ของคดีรับเข้าทั้งสิ้น

ข้อมูลจาก ส.ปชส.อุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร