ศาสนสถาน วัด โบสก์ ต.นาไหม พิมพ์ อีเมล์
ข้อมูลศาสนสถาน วัด โบสก์ ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน             วัดอุดมมงคล

ที่ตั้ง    บ้านวังคางฮูง  หมู่  6  ตำบลนาไหม  อำเภอบ้านดุง  

         จังหวัดอุดรธานี             

ชื่อศาสนสถาน          วัดศรีมงคล

ที่ตั้ง     บ้านกุดดู่  หมู่  4 ตำบลนาไหม  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน           วัดมงคลประดิษฐ์

ที่ตั้ง      บ้านเมืองนาซำ  หมู่  10 ตำบลนาไหม  อำเภอบ้านดุง 

           จังหวัดอุดรธานี             

 

ชื่อศาสนสถาน            วัดศรีนวลสถิตย์ถนอมคำยมนาวนาราม

ที่ตั้ง    บ้านโนนประเสริฐ  หมู่  12  ตำบลนาไหม  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี

ชื่อศาสนสถาน              วัดป่าบ้านผึ้ง

ที่ตั้ง       บ้านผึ้ง  หมู่ 2 ตำบลนาไหม  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน            วัดโนนสวรรค์

ที่ตั้ง   บ้านผึ้ง หมู่ 2 ตำบลนาไหม  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี จ.อุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน              วัดป่าสถิตย์ธรรม

ที่ตั้ง     บ้านวังคางฮูง   หมู่  6 ตำบลนาไหม  อำเภอบ้านดุง 

          จังหวัดอุดรธานี             

 

ชื่อศาสนสถาน        วัดศรีโนนเรือง

ที่ตั้ง  บ้านทุ่งกว้างพัฒนา  หมู่  13 ตำบลนาไหม  อำเภอบ้านดุง 

       จังหวัดอุดรธานี             

 

ชื่อศาสนสถาน       วัดป่าเถรภูมิ

ที่ตั้ง   บ้านเมืองนาซำ  หมู่  10 ตำบลนาไหมอำเภอบ้านดุง 

        จังหวัดอุดรธานี             

ชื่อศาสนสถาน             วัดป่าพิลาวัลย์

ที่ตั้ง   บ้านนาคำวัง  หมู่  7 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี          

ชื่อศาสนสถาน             วัดโพธิ์ศรี

ที่ตั้ง        บ้านนาไหม  หมู่ 1 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี

 

ชื่อศาสนสถาน             วัดศรีบุญเรือง

ที่ตั้ง         บ้านท่าบ่อยาง  หมู่  5 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง 

               จังหวัดอุดรธานี         

ชื่อศาสนสถาน            วัดศรีบุญธรรมบำรุงธรรม

ที่ตั้ง         บ้านศรีบุญทัน หมู่  11ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง 

              จังหวัดอุดรธานี                    

ชื่อศาสนสถาน             วัดศรีสุวอ

ที่ตั้ง         บ้านศรีสุวอ หมู่  8 ตำบลนาไหม  อำเภอบ้านดุง  

              จังหวัดอุดรธานี             

ชื่อศาสนสถาน             โบสก์คาทอลินักบุญราศรีทั้งเจ็ดค

ที่ตั้ง         บ้านทุ่งกว้างพัฒนา หมู่  13 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง 

              จังหวัดอุดรธานี             

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร