รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุน พิมพ์ อีเมล์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี   

เรื่อง     รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
       ..................................................................


                        ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  ได้ดำเนินการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  ที่สามารถสอบเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาของรัฐในระดับปริญญาตรี  ได้นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  17  (6)  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.3) พ.ศ. 2546  มาตรา 39 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1365  เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ลงวันที่ 30 เมษายน 2550  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี  ดังนี้

 
 

ที่

 

ชื่อ- สกุล

ชื่อโรงเรียน

สาขาที่สอบได้/คณะ/สถาบัน

1.

นางสาวระเบียบ  ขามพะลา

โรงเรียนพังงูพิทยาคม

สาขาการเงิน

คณะบริหารธุรกิจการเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.

นางสาวสุจิตรา  พันธ์พรม

โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

สาขาสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.

นายพงษ์พฤทธิ์  สีอ่อน

โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

สาขาเทคโนโลยีดนตรี

คณะมนุษย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4.

นายอาทร  คัตวงค์

โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

สาขาเทคโนโลยีดนตรี

คณะมนุษย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

5.

นางสาวรัชนี   ศรีชัยมูล

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  

 

ที่

 

ชื่อ- สกุล

ชื่อโรงเรียน

สาขาที่สอบได้/คณะ/สถาบัน

6.

นางสาวบุญแพง  พิมพากร

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

7.

นางสาวสุชาดา  สรธรโชติ

โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพา

8.

นางสาวอลิษา  ชัยพุทธา

โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม

สาขาสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9.

นางสาววันนิษา  ลามัชสิมมา

โรงเรียนชัยนาคำวิทยา

สาขาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

10.

นางสาวพัชรินทร์  จิตจัง

โรงเรียนชัยนาคำวิทยา

สาขาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

11.

นายสุขสันต์  ดวงแจ่ม

โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

คณะเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

12.

นางสาวสุภาวดี  เคนวงศ์

โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร