อบต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี จัดงานวันเด็กปี 53 พิมพ์ อีเมล์

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สานฝันเด็กในพื้นที่ เสริมสร้างความสุขสนุกสนานให้กับเด็กและเยาวชนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่และศูนย์เด็กเล็ก ด้วยการจัดงานวันเด็กให้เด็กได้สนุกสนาน และร่วมกิจกรรมวิชาการ นันทนาการ

     ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด  อำเภอประจักษ์ศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี  นายพิสิษฐ์  แร่ทอง  นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม  เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 โดยมีนายประจักษ์  อุดชาชน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ ผู้ปกครอง เด็กและเยาชนในพื้นที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมร่วมงานกว่า 1,000 คน

     นายประจักษ์  อุดชาชน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด  กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด  ได้จัดให้มีงานวันเด็กแห่งชาติต่อเองปีนี้เป็นปีที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการของเด(กในด้านการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี  กับชุมชนด้านการพัฒนาเด็กเพื่อสนองนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนของรัฐบาล  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนานในวันเด็กแห่งชาติ  ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพ ร่างการ จิตใจสติปัญหาที่ดี  สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาดได้จัดขึ้นให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของรัฐบาล  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านวิชาการ นันทนาการให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  โดยเปิดโอกาสให้เด็กและผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรม  พบปะและประสานความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว  ให้เด็กได้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันและให้อภัยซึ่งกันและกัน  การจัดงานครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมการต่างๆมากมาย  อาทิ การแสดงบนเวทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ตำบลห้วยสามพาด ซุ่มกิจกรรม  เกมส์ และนิทรรศการเพื่อสุขภาพ ของส่วนราชการ สถานศึกษาและภาคเอกชน  โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจาก  นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด  หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอประจักษ์ศิลปาคม  คณะผู้บริหารโรงเรียน  ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยสามพาด 
 


     ข้อมูลจาก ::   ศรีภูมิ มุลชาภิรมย์  ส.ปชส.อุดรธานี  

 

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร