จังหวัดอุดรธานีการประเมินกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 52 พิมพ์ อีเมล์

     คณะกรรมการตรวจประเมินกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ตรวจประเมิน ให้คะแนนผู้ใหญ่บ้านบ้านคำ หมู่ 2 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน และผู้ใหญ่บ้านบ้านโยธา หมู่ 6 ต.ค้อใหญ่  อ.กู่แก้ว
 
     ที่ห้องศาลาการเปรียญวัดบ้านคำ หมู่ 2  ตำบลคำเลาะ  นายวิเชียร ปิยะวรากร ปลัดจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลงานผู้ใหญ่บ้าน กำนันยอดเยี่ยม จ. อุดรธานี ประจำปี 2553  ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงาน อาทิ จ่าจังหวัด ท้องถิ่นปกครองจังหวัด  ตำรวจภูธรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 เกษตรจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ป้องกันจังหวัด โดยมี นายสุพจน์  รอดเรือง นายอำเภอไชยวาน กล่าวต้อนรับ และนายชูเกียรติ คำสุข  ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านคำ บรรยายสรุปผลการทำงาน

     จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ปี 2553 จังหวัดอุดรธานีได้ซักถามข้อมูลผลการทำงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ของสังคม ชุมชน ด้านการปกครอง ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งานทะเบียนงานปกครองท้องถิ่น  การประชาสัมพันธ์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข เกษตร พัฒนาอาชีพสินค้าOTOP ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เสร็จแล้วผู้ใหญ่บ้านคำ ได้นำคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโรงสีขาวชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร้านค้าชุมชน  
 ส่วนในช่วงบ่ายคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลงานผู้ใหญ่บ้าน กำนันยอดเยี่ยม จ. อุดรธานี ประจำปี 2553  ภายใต้การนำของนายวิเชียร  ปิยะวรากร  ปลัดจังหวัดอุดรธานี  ได้เดินทางไปตรวจประเมินให้คะแนนนายบัวบาน  โชคชัย  ผู้ใหญ่บ้านโยธา หมู่ 6 ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว ซึ่งอำเภอกู่แก้วเสนอชื่อเข้ารับการประเมิน  ณ ศาลากลางบ้านซี่งจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ของตำบลค้อใหญ่ ซึ่งมีนายธีระเดช  พรมสอน ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอกู่แก้ว  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอกู่แก้ว ราษฎรในพื้นที่บ้านโยธาให้การต้อนรับและร่วมตอบข้อซักถามคณะกรรมการ  โดยมีประเด็นในการสอบถามคล้ายกับผู้เสนอชื่อเข้ารับการประเมินคนแรก ครอลคลุมคำถาม 3 ด้านคือ คุณลักษณะของบุคคล  ผลการปฏิบัติ  ผลงานดีเด่นในด้านหนึ่งเป็นพิเศษ อาทิ  ความประพฤติ  ภาวการณ์เป็นผู้นำ วิสัยทัศน์  ทักษะการบริหาร  ผลการปฏิบัติงาน  ในด้านการป้องกัน ปราบปราม บำบัด  การกวดขันแหล่งอบายมุข  สถานบริการ  กองทุนหมู่บ้าน  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานหน่วยราชการ  การให้บริการประชาชน ชุมชนเข้มแข็ง  การจัดชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน “ชรบ.” การสร้างเครือข่ายข่าว ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ความสะอาด ความเป็นระเบียบ รวมคะแนนในการประเมินทั้งสิ้น 600 คะแนน 
ทั้งนี้ภายหลังประชุมซักถามคำถามแล้ว  ผู้ใหญ่บ้านโยธา  ได้นำคณะกรรมการขึ้นรถไถเดินตามเยี่ยมชมพื้นที่ คุ้มบ้านเรือนของราษฏรที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูกเพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  และสร้างชุมชนให้สวยงามน่ามอง  ภายใต้แนวคิดหมู่บ้านน่ามองคู่เศรษฐกิจพอเพียง
 


     ข้อมูลจาก ::   ศรีภูมิ มุลชาภิรมย์  ส.ปชส.อุดรธานี  

 

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร