ก่อสร้างปรับปรุงถนนทองใหญ่ พิมพ์ อีเมล์

 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทองใหญ่
       เมื่อปี พ.ศ. 2539 เทศบาลฯ ได้ทำสัญญากับการรถไฟฯ ขอใช้พื้นที่บริเวณย่านสถานีรถไฟอุดรธานี ความกว้าง 20 เมตร ยาว 834 เมตร เพื่อก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  ตามโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองรวมสาย  ง. 6  ตามแนวถนนทองใหญ่  โดยสัญญามีอายุ  5 ปี  และได้หมดอายุในปี พ.ศ.  2544  ซึ่งการรถไฟฯ  ไม่ต่อสัญญาให้เทศบาลฯ  เนื่องจากเทศบาลไม่ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตามเงื่อนไข  ซึ่งเทศบาลฯ  ได้พยายามทำหนังสือแจ้งความจำนงไปอีกหลายครั้ง  จนเมื่อเดือนกันยายน 2551 การรถไฟได้เป็นปัญหาในพื้นที่บริเวณดังกล่าวจึงได้ให้สิทธ์พื้นที่ดังกล่าวกับเทศบาลฯ เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตามวัตถุประสงค์เดิม  ในอนาคตถนนทองใหญ่จะเป็นถนน  5  ช่องจราจรจรโดยจะแบ่งเป็น
                        1.  ถนน  ค.ส.ล.  เดิม             2  ช่องจราจร  กว้าง   7.00   ม.
                        2.  ถนน  ค.ส.ล.  ใหม่            2  ช่องจราจร  กว้าง   9.50   ม.
                        3.  เกาะกลาง                                           กว้าง   3.00   ม.
                        4.  ที่จอดรถยนต์                   1  ช่อง          กว้าง   6.00   ม.
                        5.  ทางเดินเท้า                                         กว้าง   1.50   ม.
       ถนนทองใหญ่  ปัจจุบันมีผิวจราจรกว้างประมาณ 7.00–7.50  ม.  มีความยาวจากสามแยกตัดกับถนนโพศรี  ถึง  สามแยกตัดกับถนนวัฒนานุวงศ์ประมาณ   900 ม. มีข้อมูลจากการสำรวจ พบว่า มียานพาหนะใช้ถนนทองใหญ่สัญจรไปมาวันละ 20,000 - 25,000 คัน โดยแบ่งเป็นรถยนต์ 8,000–10,000 คัน รถจักรยานยนต์ 12,000 – 15,000 คัน แต่ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนหรือช่วง PEAK HOUR  จะมีปริมาณรถ 3,000 – 4,000 คัน ต่อชั่วโมง และในอนาคตคาดว่าจะมีปริมาณยานพาหนะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า  20%  ต่อปี จากสภาพถนนของเทศบาลฯ จะมีถนนสายหลักและสายรอง  ซึ่งถนนสายหลักจะมีผิวจราจรตั้งแต่ 4 – 6  เลน  ส่วนถนนสายรองจะมีผิวจราจร 4 เลน  ถนนทองใหญ่ซึ่งถือเป็นสายรองนั้นมีผิวจราจรเพียง 2 เลน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักวิศวกรรมจราจร  เพราะถนนสายหลัก คือ ถนนโพศรี  เป็นถนน 6 เลน, ถนนประจักษ์ เป็นถนน 4 เลน และถนนวัฒนานุวงศ์ เป็นถนน 4 เลน ดังนั้น จำเป็นจะต้องขยายผิวจราจรให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันของถนนสายหลักและเพื่อความสอดคล้องของการจราจร  โดยจะต้องมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4 เลน แต่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ของการรถไฟที่เคยถูกปล่อยทิ้งไว้  กำลังจะให้เอกชนเข้าไปพัฒนาที่ดิน จึงได้กำหนดเงื่อนไขให้เทศบาลฯ  จัดพื้นที่สำหรับจอดรถในถนนที่จะทำการขยายไว้ด้วย อนไขให้เทศบเลน  แต่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ของการรถไฟฯ  ที่เคยถูกปล่อยทิ้งไ โดยตามแบบแปลนจะอยู่ฝั่งถนนด้านทิศตะวันออก   อนึ่ง  มีสังเกตจากการจราจรในบริเวณดังกล่าว  จะพบว่า  ในตอนเย็นถึงค่ำจะมีรถติดมาก  และมีการจอดรถไม่เป็นระเบียบ  ในอนาคตหากไม่ปรับปรุงจะส่งผลกระทบต่อถนนสายอื่น ๆ  อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ยกตัวอย่างเช่น  วันเสาร์ อาทิตย์
        วันเสาร์ – อาทิตย์  สังเกตจะเห็นว่าเกิดรถติดบริเวณถนนประชาอุทิศ  บางครั้งยาวไปถึงถนนโภคานุสรณ์ หน้า บขส. ถนนทองใหญ่ ก็เช่นกัน หากไม่ขยายผิวจราจรอาจจะกระทบต่อถนนโพศรี,  ถนนประจักษ์และถนนวัฒนานุวงศ์

       พื้นที่จอดรถ ถนนทองใหญ่

  • จอดรถยนต์ได้ทั้งหมด  238 คัน
  • กรณีใช้รถจักรยานยนต์ร่วมด้วย จะเหลือพื้นที่จอดรถยนต์ 200 คัน
                                               จอดจักรยานยนต์ได้ 300 คัน
    (ที่จอดรถยนต์ 10 คัน จะจอดรถจักรยานยน์ได้ 50 คัน)        

       แนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ผู้ประกอบการบริเวณตลาดเซ็นเตอร์พอยท์ และ ตลาด UD Plaza

       ในเบื้องต้น เมื่อเทสบาลอุดรธานีได้รับสิทธิ์ในที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 ได้แจ้งให้ผู้เช่าพื้นที่รายเดิม ซึ่งมี 2 ราย คือ 1. บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ จำกัด 2. บริษัทอุดรพลาซ่า จำกัด ทราบและชี้แจงเงื่อนไขที่เทศบาลฯ ได้อนุโลมให้ผู้ประกอบการทำการค้าตามปกติ โดยเทศบาลฯ และการรถไฟฯ ไม่ได้เก็บค่าเช่าพื้นที่จากผู้ประกอบการแต่อย่างใด และในปัจจุบันเทศบาลฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับสัญญาจากการรถไฟฯ โดยเทศบาลฯ ได้วางแผนและดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของตลาด UD Plaza ซึ่งจะมีผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนทองใหญ่ เพื่อที่จะหาแนวทางในการบรรเทาความเดือนร้อนต่อไป

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร