ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเป็นเจ้าภาพสร้างศูนย์พุทธมณฑลอุดรธานี พิมพ์ อีเมล์

   ครั้งหนึ่งในชีวิต  ร่วมจารึกชื่อไว้ในแผ่นดิน เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ชีวิต
   ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อที่ดินถวายสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ไว้เป็นสมบัติของพุทธศาสนา ท่านจะบริจาคเป็นไร่หรือตารางวาก็ได้ ตามกำลังศรัทธา ไร่ละ 25,000 บาท หรือตารางวาละ 62 บาท 

 

 ผู้บริจาคทำบุญ 57,000 บาท  จะได้รับมอบพระบูชาหลวงพ่อพุทธรัศมี หน้าตัก 16 นิ้ว เนื้อทองแดง 1 องค์ 
 ผู้บริจาคทำบุญ 17,000 บาท  จะได้รับมอบพระบูชาหลวงพ่อพุทธรัศมี หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อทองแดง 1 องค์ 
 ผู้บริจาคทำบุญ 5,000 บาท  จะได้รับมอบพระบูชาหลวงพ่อพุทธรัศมี หน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อทองแดง 1 องค์ 
 ผู้บริจาคทำบุญ 50,000 บาท  จะได้รับมอบพระบูชาหลวงพ่อพุทธรัศมี หน้าตัก 16 นิ้ว เนื้อปิดทอง 1 องค์ 
 ผู้บริจาคทำบุญ 10,000 บาท  จะได้รับมอบพระบูชาหลวงพ่อพุทธรัศมี หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อปิดทอง 1 องค์ 
 ผู้บริจาคทำบุญ 3,500 บาท  จะได้รับมอบพระบูชาหลวงพ่อพุทธรัศมี หน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อปิดทอง 1 องค์ 
 ผู้บริจาคทำบุญ 30,000 บาท  จะได้รับมอบพระบูชาหลวงพ่อพุทธรัศมี หน้าตัก 16 นิ้ว เนื้อรมน้ำตาล 1 องค์ 
 ผู้บริจาคทำบุญ 5,000 บาท  จะได้รับมอบพระบูชาหลวงพ่อพุทธรัศมี หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อรมน้ำตาล 1 องค์ 
 ผู้บริจาคทำบุญ 2,000 บาท  จะได้รับมอบพระบูชาหลวงพ่อพุทธรัศมี หน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อรมน้ำตาล 1 องค์ 
 ผู้บริจาคทำบุญ 4,500 บาท  จะได้รับมอบพระบูชาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อรมน้ำตาล 1 องค์ 
 ผู้บริจาคทำบุญ 1,500 บาท  จะได้รับมอบพระบูชาหลวงหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  หน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อรมน้ำตาล 1 องค์ 

 

    คลิกเพื่ออ่านประวัติพระพุทธรัศมี 


   บริจาคได้ที่ สำนักงานโครงการก่อสร้างศูนย์พุทธมณฑลอุดรธานี ตึกธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4234-7754, 0-8961-74234
  
   โอนปัจจัยเข้าบัญชีชื่อ "ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุดรธานี"
   - ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนโพศรีอุดรธานี
      บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 110-2-17452-4
   - ธนาคารทหารไทย สาขาถนนโพศรีอุดรธานี
      บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 465-2-11562-9
  
   เจ้าภาพร่วมบริจาคจะได้รับการจารึกชื่อไว้ในวิหารอนุสรณ์ ศูนย์พุทธมณฑลอุดรธานีทุกท่าน
  
   อนิสงส์ถวายที่ดินสร้างศูนย์พุทธมณฑลอุดรธานีไว้ในพระพุทธศาสนา ย่อมได้รับอนิสงส์ดังนี้
   - อกุศลกรรมในอดีตชาติจะเปลี่ยนหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
   - สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพยันตรายสลายไป ปวงภัยไม่มี
   -  คนคิดร้ายไม่สำเร็จ ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้า
   - ผู้คนนับถือ ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปรานี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา
   - คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ พ้นจากมวลอกุศล
   - เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง จะได้ฟังธรรมจากพระอริยะเจ้า ปัญญาในธรรมแกล้วกล้า สามารถได้อภิญญา สมปรารถนาทุกประการ
   (สรุปจากคัมภีร์ขุททกนิกาย อปทาน และคัมภีร์มังคลัตถทีปนี)
  
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   สำนักโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลอุดรธานี โทร. 042-347754
   1. พระมหาสุพจน์ อตฺถกาโม   โทร. 089-6174234
   2. พระมหาธานี ญาณวิสุทโธ  โทร. 086-2374616
   3. พระมหาหนูแก้ว ปญฺญาธโร  โทร. 083-1486031
   4. คุณพ่อสุพจน์ ศรีดาเกษ  โทร. 084-7978588
   5. คุรพ่อจิโรจ ปอสูงเนิน  โทร. 086-2316534
   6. คุณปริญญา ศุภลักษณ์  โทร.081-9654478
   7. คุณสายแก้ว แต่ทวีทรัพย์  โทร. 081-7392638

   
    โครงการสร้างศูนย์พุทธมณฑลอุดรธานี เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติในหลวงของแผ่นดิน น้อมถวายเป็นพุทธบูชาและราชสักการะ

    หลักการและเหตุผล
    เนื่องในปีพุทธศักราช 2550 อันเป็นปีมหามงคล ที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2554 นับเป็นปีมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย จึงได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี สร้างคุณงามความดี ถวายพระองค์ท่าน
   
    คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจัดโครงการ "สร้างศูนย์พุทธมณฑลเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรม อบรมเยาวชน"
   
    การสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสศึกษา ปฏิบัติ เข้าใจหลักคำสอนทางพุทธศาสนาแล้วนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ศีลธรรมก็เข้าสู่จิตใจของผู้ศึกษาและปฏิบัติ ความดีงามก็จะเกิดขึ้นในจิตใจ สังคมก็จะดีงามไปด้วย และจะเป็นการถ่วงดุลกันระหว่างธรรมะกับวัตถุนิยมที่กำลังก้าวหน้าในทุกวันนี้
   
    วัตถุประสงค์
    1. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา พุทธศักราช 2550 และทรงเจริบพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2554
    2. เพื่อเป็นศูนย์พุทธมณฑลประจำจังหวัดอุดรธานี
    3. เพื่อเป็นการตั้งมั่นแห่งพุทธศาสนา
    4. เพื่อเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา และปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา
    5. เพื่อเป็นพุทธอุทยาน ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนาชน
    6. เพื่อเป็นสมบัติของพุทธศาสนาสืบไป
   
    เป้าหมาย
    1. เป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรม สำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
    2. จัดการศึกษา สร้างมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา และเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่ลุ่มอินโดจีน ได้แก่ ไทย ลาว เขมร เวียดนาม และจีน
    3. เป็นสถานที่พักพิงคนชรา สร้างบ้านพักคนชรา ผู้ไร้ญาติขาดมิตร ต้องดูแลตามหลักมนุษยธรรม หรือเมตตาธรรม ตามแนวทางของพระพุทธองค์
    4. เป็นสถานที่รองรับผู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งมาจากที่ต่างๆ ทั่วสารทิศ
    5. เป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาของคณะสงฆ์ ประจำภาค 8 เพราะปีหนึ่งๆ จะมีการประชุมสัมมนาคณะสงฆ์ประมาณ 1,000-2,000 รูป และเป็นศูนย์กลางปฏิบัติธรรมประจำภาคคณะสงฆ์ภาค 8 ธรรมยุต
    6. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างถูกต้องสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป (ต้องมีห้องสมุดด้วย)
   
    ที่ตั้ง-เนื้อที่
    สถานที่ตั้งโครงการ เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัด 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 500 ไร่ อยู่ระหว่างถนนอุดรไปอำเภอบ้านดุง
   
   
   

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร