รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี พิมพ์ อีเมล์
ดัชนี บทความ
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5

 อำเภอวังสามหมอ

 • โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
 • โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
 • โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
 • โรงเรียนบ้านคำโคกสูง
 • โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ
 • โรงเรียนบ้านดงง่าม
 • โรงเรียนบ้านท่าลาด
 • โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง
 • โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
 • โรงเรียนหาญใจพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านไทยสมพร
 • โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์
 • โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
 • โรงเรียนบ้านโนนสวาง
 • โรงเรียนบ้านนาแก
 • โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา
 • โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง
 • โรงเรียนบ้านโคกเล้า
 • โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร
 • โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
 • โรงเรียนบ้านคำยาง
 • โรงเรียนผาสุกประชานุกูล
 • โรงเรียนบ้านดงกลาง
 • โรงเรียนบ้านคำน้อย
 • โรงเรียนบ้านคำจวง
 • โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร
 • โรงเรียนบ้านผาทอง
 • โรงเรียนคำไฮพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านวังทอง
 • โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
 • โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม
 • โรงเรียนคำยางพิทยา

อำเภอหนองแสง 

 • โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
 • โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
 • โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม
 • โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
 • โรงเรียนบ้านหนองหว้า
 • โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ
 • โรงเรียนบ้านคำบอน
 • โรงเรียนบ้านทับกุง
 • โรงเรียนบ้านหนองแสง
 • โรงเรียนบ้านหนองแสง สาขาดงสำราญชัย
 • โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
 • โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง
 • โรงเรียนบ้านนาฝาย
 • โรงเรียนบ้านทับไฮ
 • โรงเรียนบ้านท่าสี
 • โรงเรียนบ้านท่ายม
 • โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง
 • โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา

กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 

 • โรงเรีัยนบ้านอุ่มจาน
 • โรงเรีัยนบ้านโพนทอง
 • โรงเรีัยนบ้านเมืองปัง
 • โรงเรีัยนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก
 • โรงเรีัยนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม
 • โรงเรีัยนบ้านนาม่วง
 • โรงเรีัยนบ้านโนนสา
 • โรงเรีัยนบ้านโนนแสวง
 • โรงเรีัยนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)
 • โรงเรีัยนบ้านสะอาดนามูล
 • โรงเรีัยนบ้านโนนสมบูรณ์
 • โรงเรีัยนบ้านหนองแวงเหนือ
 • โรงเรีัยนบ้านโคกสีวังแสง
 • โรงเรีัยนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
 • โรงเรีัยนบ้านเชียงกรม
 • โรงเรีัยนบ้านโนนทรายฟอง
 • โรงเรีัยนประจักษ์ศิลปาคม
 • โรงเรีัยนสามพาดพิทยาคาร

อำเภอบ้านดุง

 • โรงเรียนชุมชนบ้านดุง
 • โรงเรียนบ้านนาโฮง
 • โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ
 • โรงเรียนกำแมดคำเจริญ
 • โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
 • โรงเรียนบ้านนาจาน
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
 • โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านศรีขวัญเมือง
 • โรงเรียนบ้านอ้อมกอ "ประชาสามัคคี"
 • โรงเรียนบ้านดงดารา
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
 • โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ
 • โรงเรียนบ้านโคกคำไหล
 • โรงเรียนชุมชนดงเย็น
 • โรงเรียนบ้านป่าเป้า
 • โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง
 • โรงเรียนบ้านโคกกลาง
 • โรงเรียนบ้านสมวิไล
 • โรงเรียนบ้านโนนหอม
 • โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย
 • โรงเรียนบ้านคำภูเงิน
 • โรงเรียนบ้านทุ่ง
 • โรงเรียนบ้านชัย
 • โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์
 • โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์
 • โรงเรียนบ้านกล้วย
 • โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
 • โรงเรียนบ้านนาสีนวล
 • โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง
 • โรงเรียนบ้านนาคำ
 • โรงเรียนบ้านหัวดงยาง
 • โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
 • โรงเรียนบ้านนาดี
 • โรงเรียนบ้านดงวัฒนา
 • โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์
 • โรงเรียนบ้านปอพาน
 • โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์
 • โรงเรียนบ้านจันทน์
 • โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา
 • โรงเรียนบ้านตูม
 • โรงเรียนบ้านทรายมูล
 • โรงเรียนบ้านเหล่าอุดม
 • โรงเรียนบ้านดงยาง
 • โรงเรียนบ้านวังทอง
 • โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง
 • โรงเรียนบ้านห้วยปลาโด
 • โรงเรียนบ้านดงหวาย
 • โรงเรียนบ้านนาไหม
 • โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์
 • โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ
 • โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์
 • โรงเรียนบ้านวังคางฮูง
 • โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง
 • โรงเรียนบ้านนาคำวัง
 • โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ
 • โรงเรียนบ้านหนองลาด
 • โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง
 • โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย
 • โรงเรียนบ้านนามั่ง
 • โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
 • โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด
 • โรงเรียนบ้านม่วง
 • โรงเรียนบ้านเมืองไพร
 • โรงเรียนบ้านศรีเมือง
 • โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
 • โรงเรียนบ้านปากดง
 • โรงเรียนบ้านดงแสนสุข
 • โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์
 • โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี
 • โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
 • โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
 • โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 • โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา
 • โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
 • โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร