รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี พิมพ์ อีเมล์
ดัชนี บทความ
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5

อำเภอเมือง

 • โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
 • โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 
 • โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
 • โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
 • โรงเรียนมารีย์พิทักษ์
 • โรงเรียนเซนต์เมรี่
 • โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
 • วิทยาลัยสันตพล
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยพัฒนา จังหวัดอุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
 • วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์อุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์อุดรธานี
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
 • วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 • โรงเรียนเทคนิพาณิชยการสันตพ
 • โรงเรียนพาณิชยการบ้านจั่น (BCOT)
 • โรงเรียนช่างกลอุดรธานี
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
 • วิทยาลัยเกษตรอุดรธานี
 • โรงเรียนโปลีเทคนิคอุดรธานี
 • วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
 • โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
 • โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ
 • โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม
 • โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล
 • โรงเรียนบ้านดอนอุดม
 • โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก
 • โรงเรียนบ้านหนองตูม
 • โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
 • โรงเรียนอนุบาลหนองหิน
 • โรงเรียนบ้านช้าง
 • โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
 • โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187
 • โรงเรียนบ้านเลื่อม
 • โรงเรียนโรงเรียนบ้านถ่อน
 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
 • โรงเรียนบ้านหนองตุ
 • โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
 • โรงเรียนบ้านดงอุดม
 • โรงเรียนบ้านเดื่อ
 • โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี
 • โรงเรียนบ้านหนองใส
 • โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง
 • โรงเรียนบ้านตาด
 • โรงเรียนบ้านกกสะทอน
 • โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ
 • โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
 • โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
 • โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ
 • โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
 • โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน
 • โรงเรียนบ้านดอนหาด
 • โรงเรียนบ้านนาหยาด
 • โรงเรียนบ้านแมด
 • โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว
 • โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
 • โรงเรียนกุดลิงง้อหนองแก
 • โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
 • โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม
 • โรงเรียนบ้านโนนบุญมี
 • โรงเรียนบ้านศรีสว่าง
 • โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
 • โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
 • โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
 • โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านนาแอง
 • โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
 • โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
 • โรงเรียนบ้านหนองโอน
 • โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเชียงพิณ
 • โรงเรียนบ้านนาคลอง
 • โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง
 • โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์
 • โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม
 • โรงเรียนหนองไฮวิทยา
 • โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข
 • โรงเรียนบ้านดงมะกรูด
 • โรงเรียนบ้านโคกลาด
 • โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง
 • โรงเรียนมิตรภาพ 6
 • โรงเรียนบ้านโนนยาง
 • โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน
 • โรงเรียนบ้านดอนหวาย
 • โรงเรียนชุมชนนาข่า
 • โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่
 • โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง
 • โรงเรียนบ้านนาคำหลวง
 • โรงเรียนบ้านงอย
 • โรงเรียนประชาสามัคคี
 • โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง
 • โรงเรียนบ้านเม่น
 • โรงเรียนบ้านขาว
 • โรงเรียนบ้านดู่
 • โรงเรียนบ้านหัวบึง
 • โรงเรียนบ้านพรานเหมือน
 • โรงเรียนบ้านยางบึง
 • โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
 • โรงเรียนบ้านนาทราย
 • โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
 • โรงเรียนบ้านหมูม่น
 • โรงเรียนบ้านเชียงพัง
 • โรงเรียนบ้านนากว้าง
 • โรงเรียนบ้านนาทาม
 • โรงเรียนชุมชนโนนสูง
 • โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
 • โรงเรียนบ้านแม่นนท์
 • โรงเรียนบ้านหนองไผ่
 • โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
 • โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
 • โรงเรียนบ้านข้าวสาร
 • โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
 • โรงเรียนบ้านอีเลี่ยน
 • โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
 • โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่
 • โรงเรียนบ้านหนองแก
 • โรงเรียนบ้านถ่อนน้อย
 • โรงเรียนบ้านโก่ย
 • โรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์
 • โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
 • โรงเรียนบ้านเชียงยืน
 • โรงเรียนบ้านหนองหลอด
 • โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง
 • โรงเรียนบ้านจำปา
 • โรงเรียนบ้านป่อง
 • โรงเรียนบ้านหนองตอ
 • โรงเรียนบ้านบ่อน้อย
 • โรงเรียนบ้านนาเยีย
 • โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม
 • โรงเรียนบ้านดงหนองโพธิ์
 • โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
 • โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
 • โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
 • โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
 • โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
 • โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี
 • โรงเรียนสามพร้าววิทยา
 • โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
 • โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
 • โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2
 • โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
 • โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
 • โรงเรียนราชินูทิศ 2
 • โรงเรียนศึกษาพิเศษอุดรธานี
 • โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
 • โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล
 • โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
 • โรงเรียนบ้านนาสีนวล
 • โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน
 • โรงเรียนบ้านโคกกลาง
 • โรงเรียนบ้านใหม่
 • โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง
 • โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์
 • โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ
 • โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว
 • โรงเรียนบ้านถิ่น (สุขาวิทยา)
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
 • โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้
 • โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
 • โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่
 • โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์
 • โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
 • โรงเรียนบ้านดงปอ
 • โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
 • โรงเรียนบ้านแพงศรี
 • โรงเรียนบ้านห้วยวังโตน
 • โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
 • โรงเรียนบ้านดงยาง
 • โรงเรียนบ้านนาบัว
 • โรงเรียนบ้านยางซอง
 • โรงเรียนบ้านนาทราย
 • โรงเรียนบ้านโนนรัง
 • โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว
 • โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
 • โรงเรียนบ้านหว้าน
 • โรงเรียนบ้านดอนกลอย
 • โรงเรียนบ้านท่าหนาดพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านเชียงหวาง "คุรุประชาสรรค์"
 • โรงเรียนบ้านนาดี
 • โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ
 • โรงเรียนบ้านดงใหญ่
 • โรงเรียนบ้านดอนข่า
 • โรงเรียนบ้านโพนเลา
 • โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง
 • โรงเรียนบ้านนาพู่
 • โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง
 • โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
 • โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ
 • โรงเรียนบ้านด่าน
 • โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน
 • โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน
 • โรงเรียนบ้านหนองผง
 • โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
 • โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สาขาบ้านนาพระ
 • โรงเรียนบ้านหนองกุง
 • โรงเรียนบ้านดงขันทอง
 • โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ
 • โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
 • โรงเรียนบ้านเตาไห
 • โรงเรียนบ้านหม้อ
 • โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ
 • โรงเรียนบ้านคอนเลียบ
 • โรงเรียนบ้านนาพัง
 • โรงเรียนบ้านโนนสวาง
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
 • โรงเรียนบ้านจอมศรี
 • โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์
 • โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
 • โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง
 • โรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
 • โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์
 • โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ
 • โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
 • โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
 • โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร
 • โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
 • โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ
 • โรงเรียนบ้านโคกล่าม
 • โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
 • โรงเรียนบ้านอูบมุง
 • โรงเรียนบ้านห้วยไร่
 • โรงเรียนบ้านโคกผักหอม
 • โรงเรียนบ้านดงบัง
 • โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี
 • โรงเรียนรัฐประชา 509
 • โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
 • โรงเรียนบ้านโนนหวาย
 • โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย
 • โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง
 • โรงเรียนบ้านเสาเล้า
 • โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
 • โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
 • โรงเรียนบ้านหมากหญ้า
 • โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว
 • โรงเรียนบ้านผาสิงห์
 • โรงเรียนบ้านหนองแสง
 • โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี
 • โรงเรียนบ้านโคกศรีแก้ว
 • บ้านหนองบัวบาน
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
 • โรงเรียนสิริปุณโณ
 • โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
 • โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย
 • โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด
 • โรงเรียนบ้านน้ำพ่น
 • โรงเรียนบ้านเลา
 • โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
 • โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
 • โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
 • โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม
 • โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ
 • โรงเรียนบ้านดอนบาก
 • โรงเรียนบ้านท่าเสียว
 • โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
 • โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)
 • โรงเรียนบ้านดงผักเทียม
 • โรงเรียนบ้านเชียงดา
 • โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)
 • โรงเรียนบ้านไชยฟอง
 • โรงเรียนบ้านนาสะอาด
 • โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา
 • โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม
 • โรงเรียนบ้านยวด
 • โรงเรียนบ้านชาด
 • โรงเรียนบ้านนามั่ง
 • โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง
 • โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
 • โรงเรียนบ้านศรีชุมชื่นบุญชิตวิทยา
 • โรงเรียนบ้านหินโงม
 • โรงเรียนสร้างคอมวิทยา
 • โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร