โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล พิมพ์ อีเมล์

          โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เป็นโรงเรียนสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 77 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

Image
"นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)"
 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

  • ตราประจำโรงเรียน : เป็นรูปคบเพลิง ประกอบเปลวไฟฉายรัศมี

ด้านล่างมีแพรอักษรคำขวัญประจำโรงเรียน "นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา" (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี) มีความหมายถึงผู้มีปัญญาเปรียบเสมือนมีแสงสว่างส่องนำทางชีวิตให้ก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางได้สำเร็จ

  • คติธรรม : "นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา" (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
  • คติพจน์ : "อุดรพิทย์คือผืนนา ลูกศิษย์ลูกหาคือต้นกล้า มวลประชา ครูอาจารย์ ลูกจ้าง คือน้ำและปุ๋ย"
  • สีประจำโรงเรียน มี ๒ สี คือ :

              สีน้ำเงิน - สีแห่งความหนักแน่น เข้มแข็ง กล้าหาญ อดทน

              สีชมพู - สีแห่งความรัก สุภาพ อ่อนน้อม

              สื่อให้เห็นว่า "ลูกน้ำเงินชมพู ต้องเป็นผู้มีความน่ารัก สุภาพอ่อนน้อม หนักแน่น เข้มแข็ง กล้าหาญ และอดทน"

  • ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน : ต้นตะแบก และดอกตะแบก
 

ประวัติโรงเรียน

       ชื่อ "อุดรพิทยานุกูล" มีปรากฏครั้งแรกในใบบอกมณฑลอุดรที่ ๑๒๑/๑๒๐๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ร.ศ.๑๒๑ ที่พระวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา ข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลอุดร กราบทูลสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เรื่องขอถวายพระราชกุศลในการจัดสร้างโรงเรียนหนังสือไทยบ้านหมากแข้ง

ช่วงที่ ๑ : จากโรงเรียนหนังสือไทย สู่ โรงเรียนประจำมณฑล

       ซึ่งโรงเรียนหนังสือไทยที่แต่เดิมพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม (ในขณะนั้น) ทรงสร้างไว้นั้นเกิดเพลิงไหม้ การฝึกสอนนักเรียนต้องอาศัยสอนอยู่ที่เรือนพักข้าราชการ พระองค์เจ้าวัฒนาจึงได้ให้พนักงานจัดสร้างโรงเรียนขึ้นที่ด้านเหนือที่ว่าการมณฑลข้างวัดมัชฌิมาวาส เป็นอาคารหนึ่งหลัง ยาว ๑๐ วา ๒ ศอก กว้าง ๔ วา พื้นกระดาน ฝากระดานมุงแฝก

       ครั้นวันที่ ๒๐ กันยายน ร.ศ.๑๒๑ พระองค์ได้อาราธนาพระสงฆ์ ๗ รูป เจริญพระพุทธมนต์ แล้วในวันรุ่งขึ้น ได้ถวายอาหารบิณฑบาตเป็นการฉลองโรงเรียน โดยพระวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา ได้ประทานนามโรงเรียนนี้ว่า "โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล" และได้เปิดสอนนักเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ร.ศ.๑๒๑ (พุทธศักราช ๒๔๔๕) เป็นต้นมา

       ในโอกาสเดียวกัน ข้าราชการ พ่อค้า ราษฎร ได้พร้อมใจกันออกเงินบำรุงอุดหนุนซื้อเครื่องเล่าเรียน วัสดุใช้สอยในโรงเรียน และเป็นค่าจ้างครูสำหรับสอนนักเรียน รวมเงิน ๑,๑๔๖ บาท ๒๔ อัฐ ผู้ที่ออกทรัพย์ได้พร้อมใจกันขอพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระองค์ทรงอนุโมทนาในการกุศลนี้ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๙ หน้า ๗๓๙ ฉบับวันที่ ๑๔ ธันวาคม ร.ศ. ๑๒๑นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานที่มีการออกทรัพย์และบริจาคทรัพย์เพื่อบำรุงโรงเรียนเรื่อยมา ทั้งใน ร.ศ. ๑๒๖ ร.ศ. ๑๒๙ และใน พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็นต้น อุดรพิทยานุกูลจึงเป็นอนุสรณ์ที่เกิดจากแรงศรัทธา แรงใจและแรงกาย ซึ่งได้เป็นที่อาศัยศึกษาหาความรู้ของบุตรหลานในมณฑลอุดรและใกล้เคียงในฐานะโรงเรียน ประจำมณฑลอุดรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ช่วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๕๑๐) : ศรีสุขสุขีแล้ว เพริศแพร้วพิทยา

       เมื่อเวลาผ่านไปสถานที่เรียนเริ่มคับแคบจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๗๘ โดยมี ม.ล.มานิจ ชุมสาย ข้าหลวงมณฑล อุดรธานีในสมัยนั้น เข้าดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่เป็นคนแรก มีการสร้างอาคารเรียนหลังแรก เป็นอาคารไม้ใต้ถุนโล่ง ลักษณะเป็นรูปตัวอี สร้างอาคารไม้ ๒ ชั้นจำนวน ๘ ห้องเรียน โรงฝึกพลศึกษา อาคารห้องสมุด อาคารสังคม และดนตรี หอประชุม และโรงอาหาร (ทั้งหมดนี้รื้อถอนไปหมดแล้วในช่วงต่อมา)

Image
คารรูปตัวอี อาคารแรกในที่ตั้งปัจจุบัน
ช่วงที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๒๐) : สู่ความทันสมัย ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาวิชาชีพ

       โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบประสม แบบ ๑ รุ่น ๒ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามโครงการพัฒนา การของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพ มีการสร้างอาคารเพิ่ม เช่น อาคารวิทยาศาสตร์และห้องสมุด (อาคาร ๕ เดิม) อาคารธุรกิจศึกษา (อาคาร ๒) โรงฝึกพลศึกษา โรงฝึกงานช่างทั่วไป ช่างเขียนแบบ ช่างไฟฟ้าวิทยุ ช่างยนต์และช่างกล (กลุ่มอาคารโรงฝึกงานในปัจจุบัน) รวมทั้งบ้านพักครูและเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ มีการสร้างห้องสุขาเพิ่มเติม และปรับปรุงรั้วและประตูโรงเรียนอีกด้วย มีการสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๒๔ ห้องเรียน (อาคาร ๔ ในปัจจุบัน) โดยได้ดำเนินการก่อสร้างเป็น ๒ ตอน ครึ่งแรกสร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ครึ่งหลังสร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๐

       โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ นี้เองโรงเรียนได้รับความกรุณาจากกระทรวงมหาดไทยยกที่ดินบริเวณบ้านพักอัยการพิเศษประจำ เขต ๔ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา ด้านทิศตะวันตกของโรงเรียน เพื่อขยายบริเวณที่จะปรับปรุงเป็นสนามกีฬาระดับมาตรฐาน จากนั้นได้ปรับปรุงและสร้างสนามบาสเก็ตบอล อัฒจันทร์เชียร์ และสร้างหลังคาสำหรับทางเดินเชื่อม ระหว่างอาคารเรียนตามลำดับ

ช่วงที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๔๒) : ยุคแห่งพระกรุณา คุณธรรมนำหน้า วิชาตามหลัง

       ได้ดำเนินการสร้างอาคารสหกรณ์โดยได้รับการอนุเคราะห์เงินบริจาคสมทบส่วนหนึ่งจากคณะครู-อาจารย์ และ ผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งอาคารธรรมสถาน หลวงปู่ขาว อนาลโย ซึ่งเป็นอาคารธรรมสถานหลังแรกของประเทศไทยที่สร้างในสถานศึกษาตามนโยบายนำวัดและศาสนาเข้ามาสู่โรงเรียน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานแบบแปลนให้แก่ทางโรงเรียน และพระราชทานนามพระพุทธรูปองค์ประธานแห่งธรรมสถานนี้ว่า "พระพุทธศรีอุดรมงคล ทศพลธรรมะประภัสสร" ในช่วงนี้มีการสร้างอาคาร"รัตนโกสินทร์สมโภช ๒๕๒๕" ขึ้น และได้มีการจัดสร้างสนามหญ้าและสวนหย่อมขนาดใหญ่หน้าอาคารรัตนโกสินทร์สมโภชฯ ในบริเวณอาคารไม้รูปตัว อี ที่ถูกรื้อถอนย้ายไปปลูกสร้างใหม่ (อาคาร ๓ ในปัจจุบัน) และได้จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ เป็นอาคารห้องสมุดและหอประชุม แล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๓๑

       ช่วงนี้มีการสร้างอัฒจรรย์ขนาดใหญ่ด้านทิศตะวันตก และติดตั้งหลอดไฟสปอตไลท์รอบสนามฟุตบอล สร้างทางเดินระหว่างอาคารเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารอาคาร ๖ ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกตามแนวรั้วโรงเรียน ด้านถนนอุดรพิทย์ ท้ายที่สุดของช่วงนี้ ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาแบบมาตรฐาน ในบริเวณอาคารเกษตรและอาคาร คหกรรมเดิม

Image
ภาพถ่ายทางอากาศ ช่วงก่อนฉลองแปดสิบปีอุดรพิทย์
ช่วงที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน) : ศตวรรษแห่งปัญญา อนุสรณ์แห่งประชา อุดรพิทยานุกูล

       พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉลอง ๑๐๐ ปีอุดรพิทยานุกูล มีการสร้างอาคารโรงอาหารแห่งที่สอง บริเวณหลังโรงฝึกพละศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อสร้างอาคารเรียนสามชั้น บริเวณสนามเทนนิสด้านทิศเหนือ ให้ชื่อว่า "อาคาร ๑๐๐ ปี อุดรพิทยานุกูล" โดยศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันก่อสร้าง หลังจากนี้ได้มีการรื้อถอนอาคาร ๕ และสร้างอาคารเรียนสามชั้น เป็นอาคารวิทยาศาสตร์ เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๔๙ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงทางเดินระหว่างอาคาร ถนนทางเข้า-ออกโรงเรียน และสร้างที่จอดรถเพิ่มเติม รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลพระภูมิประจำโรงเรียนอีกด้วย ล่าสุดได้ปรับปรุงโรงอาหารใหม่ให้เป็นโรงอาหารสองชั้น ปรับปรุงอัฒจรรย์เชียร์และปะรำพิธีบริเวณสนามฟุตบอลแล้ว

       แม้เวลาจะผันผ่านมาถึง ๑๐๖ ปีแล้ว แต่จิตวิญญาณของสถานศึกษาที่ประดุจอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี ของอาณาประชาราษฎร์ จะไม่มีวันเสื่อมคลาย สมควรที่ชาวอุดรพิทย์ทุกคนจะพึงตระหนักถึง และรู้จักประกอบกิจการงานเพื่อประโยชน์แห่งประเทศชาติ และเกียรติยศศักดิ์ศรีของแผ่นดินน้ำเงินชมพู...ตลอดไป

Image
"ธรรมสถานเอกอาคาร ตระการศักดิ์และศรี ทวีเกียรติทะนง"

Image
อาคารรัตนโกสินทร์สมโภช ๒๕๒๕ (อาคาร ๑)

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอุดรพิทยานุกูล
  • แท้จริงแล้ว ระยะเวลาก่อตั้งของอุดรพิทยานุกูลนั้น ถือเป็นระยะเวลาที่มีหลักฐานปรากฏชื่อ'อุดรพิทยานุกูล'เท่านั้น (คือตั้งแต่ปี 2445)ยังมิได้ร่วมระยะเวลาที่เป็นโรงเรียนหนังสือไทย ซึ่งอาจจะนับไปก่อนหน้านั้นประมาณ 6-7 ปี เนื่องจากอุดรธานีก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2436 ก่อนหน้าสถาปนาโรงเรียน 9 ปีเท่านั้น
  • ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ก็เป็นองค์สถาปนาอีกพระองค์ของอุดรพิทยานุกูลด้วยเช่นกัน และสมควรที่จะระลึกถึงพระองค์ท่านเฉกเช่นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัฒนา ดังที่โรงเรียนได้จัดพิธีสักการะในวันสถาปนาของทุกปี
  • ก่อนหน้าปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนถือเอาวันสถาปนาตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม 2444
  • อักษรย่อที่ปักอกเสื้อของนักเรียนในช่วงแรก คือ อด.1
 
Comments
เพิ่มคอมเม้นค้นหา
admin (222.123.229.xxx) 2009-05-14 08:58:43

เปิดคลับสำหรับเพื่อนเก่าออนไลน์ ฟรีๆๆ

ดูตัวอย่างที่ http://up6-2538.udclubs.com/

รายละเอียดการขอคลับ
http://banner.udclick.com/adv.php?id=87
j
ดอน (118.175.201.xxx) 2009-07-22 17:25:24

ดีจัง :lol: :evil: :angry:
-
t (202.143.141.xxx) 2009-08-06 10:39:10

เด็ก อ.พ. มีแต่เด็กหล่อ ฮิๆๆ 555+ :woohoo: :unsure: :s :P :D :lol: :cheer: B) :evil:
mook (118.173.190.xxx) 2009-08-09 17:45:44

น่ารักจังเยยน่ะคร้า....

อย่างงี้มันต้องถอนคร้า...

เด็กสามเสนในจร้า...

บายคับ
บาย ก็อต
ผู้ใช้ทั่วไป (203.156.70.xxx) 2009-10-14 14:14:49

:evil: :evil: :evil: :evil:
ผู้ใช้ทั่วไป (203.156.70.xxx) 2009-10-14 14:15:28

ทมมทมใส
-
หยก m.1/5 (118.172.9.xxx) 2009-10-21 15:11:48

:angry: อยากรู้ผลสอบจังเลยค่ะ

:pinch:
คิดถึงเพื่อนจังเลย
หยก m.1/5 (118.172.9.xxx) 2009-10-21 15:13:36

ตอนไหนจะถึงวันเปิดร.ร.นะ


[code][/code] :?: :arrow: :idea: :huh: :s :P :) :pinch: :D :dry: :dry: :lol:
อยากไปโรงเรียนแล้ว
หยก m.1/5 (118.172.9.xxx) 2009-10-21 15:14:46

หวัดดีจ้า
porn r.w.62 (110.49.158.xxx) 2009-10-27 19:52:08

หวัดดีเด็ก อ.พ.เราเด็ก ฤ.ว.จากกทม.นะ เรามีพี่ชาย 3 คนเรียนอยู่ อ.พ.ชื่อ พี่ปั๊บ(จบแล้ว),พี่ปาม(ม.5),พี่นวม(ไปU.S.A.) :)คิดถึงพี่ทั้งสามมากเลยน๊า..^_^ติดต่อมาหาน้องบ้างนะพี่ๆ....
:) <img src=illy:' /> :woohoo: :P
เวนล่ะงานนี้ (61.90.251.xxx) 2009-12-01 10:40:37

เซง อาจารย์ เพลินพิศ มากๆๆ


แก้ 0 ยากส์มากๆ T_T


เด็ก รุ่น 107 ห้อง 11
เหมย (119.31.105.xxx) 2009-12-29 21:45:34

อยากเรียนต่อม.4ที่ อ.พ.จังเลยไม่รู้ว่าจะสอบเข้า สคว.ไ ด้หรือเปล่า คิดนัก แต่ยังไงเราต้องเข้าให้ได้ สู้ๆ :angry:
เบญ (125.26.175.xxx) 2010-01-05 16:09:09

อยากรุว่า


มีอาจารย์

ที่มี

นามสกุล

นาดี

ที่อ.พ.

ปะคะ
เขื่อน (125.26.223.xxx) 2010-02-02 11:49:29

ใครรู้จักเวปอุดรพิทอ่าบอกด้วยนะ รอยู๋
แร้วอุดรพิทเปิดรับสมัครม.4 เมื่อไหร่อ่า :(
เมโลดี้ (58.8.135.xxx) 2010-09-06 22:10:29

ปีหน้า (2554) ไปสอบเข้าที่ อ.พ.ก.แน่ :evil: :evil:
ผู้ใช้ทั่วไป (180.180.171.xxx) 2011-01-26 19:48:01

:0 :evil: :D :lol: :dry:

อยาก เรียน จัง เรย
ผู้ใช้ทั่วไป (125.26.163.xxx) 2011-01-27 11:55:56

รับสมัครเยาวชนและผู้ที่สนใจในกีฬาแบดมินตัน อายุตั้งแต่ 5 ขวบ ขึ้นไป เข้ามาเรียนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน – ทักษะ / แข่งขัน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกหัดและฝึกซ้อม มีทักษะในการเล่นแบดมินตันได้อย่างถูกต้อง ได้มีโอกาสออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ พร้อมได้พัฒนาทักษะในกีฬาที่ตนเองสนใจ
สนามที่เปิดสอน - สนามแบดมินตันเอราวัณ อุดรธานี
ระดับพื้นฐาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30 - 18.3.00 น.
ระดับทักษะ / แข่งขัน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.30 - 20.00 น.

สนใจติดต่อ คุณนายพิพัฒน์ อาจนนท์ลา ( โค้ชพัฒน์ ) 087-7753337
นายสมบัติ อุ่นแสง ( โค้ชปู ) 081-5461022
ผู้ใช้ทั่วไป (125.26.163.xxx) 2011-01-27 11:56:23

รับสมัครเยาวชนและผู้ที่สนใจในกีฬาแบดมินตัน อายุตั้งแต่ 5 ขวบ ขึ้นไป เข้ามาเรียนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน – ทักษะ / แข่งขัน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกหัดและฝึกซ้อม มีทักษะในการเล่นแบดมินตันได้อย่างถูกต้อง ได้มีโอกาสออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ พร้อมได้พัฒนาทักษะในกีฬาที่ตนเองสนใจ

สนามที่เปิดสอน - สนามแบดมินตันเอราวัณ อุดรธานี
ระดับพื้นฐาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30 - 18.3.00 น.
ระดับทักษะ / แข่งขัน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.30 - 20.00 น.

สนใจติดต่อ คุณนายพิพัฒน์ อาจนนท์ลา ( โค้ชพัฒน์ ) 087-7753337
นายสมบัติ อุ่นแสง ( โค้ชปู ) 081-5461022
ผู้ใช้ทั่วไป (125.26.244.xxx) 2011-03-31 10:19:15

:D มีเเต่อีรัยสาระ
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil:
:silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P
:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Security Image
กรุณาป้อนรหัสป้องกัน โดยใส่รหัสตามรูปภาพที่เห็น. (Please input the anti-spam code that you can read in the image.)
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร