เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานราชการในจังหวัดอุดรธานี พิมพ์ อีเมล์

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุดรธานี  (042) 327-823 , 328-019 - 21
ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานกรมสามัญศึกษา (042) 328-058
102/20 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.อุดรธานี (042) 349-156 - 62
124/1-5 หมู่ 11 ถ.อุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.อุดรธานี (042) 349-164
124/2 หมู่ 11 ถ.อุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.อุดรธานี (042) 349-165
124/3 หมู่ 11 ถ.อุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.อุดรธานี (042) 349-166
124/4 หมู่ 11 ถ.อุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.อุดรธานี (042) 349-167
124/5 หมู่ 11 ถ.อุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองหาน  (042) 209-225
ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
 
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง (042) 300-013
ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอกุมภวาปี (042) 202-733 -4, 202758 - 61
ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี (042) 326-138 - 9
สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานขนส่งผู้โดยสารพันดอน (042) 200-849
250 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
 
สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ (042) 347-868 - 9
ถ.อุดร-หนองสำโรง ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานคลังเขต 4 (042) 348-606 - 7
ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี (042) 326-265
ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานจังหวัด(ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี) (042) 328-764
527/457 หมู่บ้านสินชัยธานี ถ.อัศวมิตร ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี (042) 326-158
ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี (042) 347-680 , 347-918 - 21
765 หมู่ 1 ถ.รอบเมือง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี (042) 348-586 , 348-588 - 9
765 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานชั่งตวงวัดเขตอุดรธานี (042) 320-232
29/62 ถ.ประชาอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี (042) 326-117
ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุดรธานี (042) 325-608
ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุดรธานี (042) 325-996 - 7
13/3 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดอุดรธานี (042) 325-615
ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดอุดรธานี (042) 325-710
70/4 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี (042) 325-866
ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

สำนักงานป่าไม้อำเภอกุมภวาปี (042) 202-481
ถ.ศุภอรรถวินิจ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
 
สำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองอุดรธานี (042) 325-023
ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี (042) 328-577
79 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานผังเมืองจังหวัดอุดรธานี (042) 326-066
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุมภวาปี (042) 202-529
ที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
 
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองอุดรธานี (042) 324-784
สำนักงานศึกษาธิการ ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด (042) 347-130
หมู่ 5 ถ.อุดร-เลย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี (042) 320-282
40/2 ถ.ประชาอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 อุดรธานี (042) 324-572
95 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานสรรพสามิตเขต 4 อุดรธานี (042) 344-150 - 1
95 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานสรรพากรภาค 8 (042) 326-390 - 2
ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (042) 325-565 , 325-610 , 326-384 - 9
4 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานสุขาภิบาลพันดอน (042) 200-742 - 3
สนง.สุขาภิบาลพันดอน ถ.ศุภอรรถวินิจ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
 
สำนักงานสุขาภิบาลหนองหาน (042) 209-373
167 หมู่ 2 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
 
สำนักงานหมวดการทางเก่าน้อย (042) 325-272
ถ.อุดร-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี(แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) (042) 328-594 - 5
72 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี (042) 320-300
7 ถ.ประชาอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี (042) 347-888 - 9
ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี (042) 325-936 - 7
ถ.วัฒนา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี (042) 326-161
21 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานเทศบาลอุดรธานี (042) 326-435
ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอุดรธานี (042) 325-176 - 87
ถ.พานพร้าว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จ.อุดรธานี (042) 323-232
ถ.อุดร-สกล ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดอุดรธานี (042) 323-244 - 5
ถ.นิตโย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานแรงงานและสวัสดิ์การสังคม จ.อุดรธานี (042) 324-507
70/5 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุดรธานี (042) 346-528
ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี (042) 326-091
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว (042) 349-124
ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเชียง (042) 208-204
213 หมู่ 1 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320
 

สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (042) 205-018
ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต5 (042) 325-406 -8, 326436
16/5 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน (อุดรธานี) (042) 326-165 -6, 326484 - 7
60 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
การประปาอุดรธานี (042) 347-819
444 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
วิทยาลัย การอาชีพกุมภวาปี (042) 200-828
ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
 
การเคหะแห่งชาติ (042) 322-599
199/1 หมู่ 5 ถ.รอบเมือง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุดรธานี (042) 327-991 - 6
92 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนง.การไฟฟ้าเขต1(อุดรธานี)ภาค2
(042) 327-978 -84, 327990 , 328-059 , 328-217 , 328-260 -1, 329021
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนง.การไฟฟ้าเขต 1(อุดรธานี)ภาค 2 (042) 328-442
95/77 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอหนองหาน (042) 209-299 - 304
295 ถ.อุดร-สกลนคร ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกุมภาวปี (042) 202-590
บริเวณวัดโพธิ์สง่าเมืองใหม่ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
 
ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน (042) 205-020 - 1
ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี (042) 207-753
36 หมู่ 1 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ศูนย์ผู้นำยุวพุทธอุดรธานี (042) 206-511
291 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ศูนย์พัฒนาความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (042) 348-353
ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อุดรธานี (042) 341-629 - 30
หมู่ 1 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ศูนย์มะเร็ง (042) 207-375 - 89
ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี (042) 207-364 - 71
ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ศูนย์ส่งเสริมธรรมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (042) 207-998
399/2 หมู่ 11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4 (042) 207-232 -6, 207238 -41, 207243
399 หมู่ 11 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
 
ศูนย์โทรคมนาคมอุดรธานี (042) 343-586 - 8
108/2 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ศูนย์ไปรษณีย์อุดรธานี (042) 207-133 - 8
39 หมู่ 12 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
 
หน่วยศึกษานิเทศ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 (042) 326-439
ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
กรมการบินพาณิชย์ (042) 346-989 , 346-993
 224 หมู่ 1 ห้องผู้โดยสาร ท่าอากาศยาน อุดร ถ.อุดร-เลย ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี
 
กรมการบินพาณิชย์ (042) 346-994
224 หมู่ 1 ห้องผู้โดยสาร ท่าอากาศยาน อุดร ถ.อุดร-เลย ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
กรมควบคุมโรคติดต่อ (042) 326-203
ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
กรมคุมประพฤติ (042) 325-458
25/26 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร