เบอร์โทรสถานที่ราชการในจังหวัดอุดรธานี พิมพ์ อีเมล์

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุดรธานี  (042) 327-823 , 328-019 - 21
ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานกรมสามัญศึกษา (042) 328-058
102/20 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.อุดรธานี (042) 349-156 - 62
124/1-5 หมู่ 11 ถ.อุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.อุดรธานี (042) 349-164
124/2 หมู่ 11 ถ.อุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.อุดรธานี (042) 349-165
124/3 หมู่ 11 ถ.อุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.อุดรธานี (042) 349-166
124/4 หมู่ 11 ถ.อุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.อุดรธานี (042) 349-167
124/5 หมู่ 11 ถ.อุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองหาน  (042) 209-225
ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
 
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง (042) 300-013
ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอกุมภวาปี (042) 202-733 -4, 202758 - 61
ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี (042) 326-138 - 9
สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานขนส่งผู้โดยสารพันดอน (042) 200-849
250 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
 
สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ (042) 347-868 - 9
ถ.อุดร-หนองสำโรง ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานคลังเขต 4 (042) 348-606 - 7
ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี (042) 326-265
ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานจังหวัด(ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี) (042) 328-764
527/457 หมู่บ้านสินชัยธานี ถ.อัศวมิตร ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี (042) 326-158
ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี (042) 347-680 , 347-918 - 21
765 หมู่ 1 ถ.รอบเมือง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี (042) 348-586 , 348-588 - 9
765 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานชั่งตวงวัดเขตอุดรธานี (042) 320-232
29/62 ถ.ประชาอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี (042) 326-117
ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุดรธานี (042) 325-608
ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุดรธานี (042) 325-996 - 7
13/3 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดอุดรธานี (042) 325-615
ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดอุดรธานี (042) 325-710
70/4 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี (042) 325-866
ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

สำนักงานป่าไม้อำเภอกุมภวาปี (042) 202-481
ถ.ศุภอรรถวินิจ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
 
สำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองอุดรธานี (042) 325-023
ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี (042) 328-577
79 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานผังเมืองจังหวัดอุดรธานี (042) 326-066
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุมภวาปี (042) 202-529
ที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
 
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองอุดรธานี (042) 324-784
สำนักงานศึกษาธิการ ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด (042) 347-130
หมู่ 5 ถ.อุดร-เลย ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี (042) 320-282
40/2 ถ.ประชาอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 อุดรธานี (042) 324-572
95 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานสรรพสามิตเขต 4 อุดรธานี (042) 344-150 - 1
95 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานสรรพากรภาค 8 (042) 326-390 - 2
ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (042) 325-565 , 325-610 , 326-384 - 9
4 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานสุขาภิบาลพันดอน (042) 200-742 - 3
สนง.สุขาภิบาลพันดอน ถ.ศุภอรรถวินิจ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
 
สำนักงานสุขาภิบาลหนองหาน (042) 209-373
167 หมู่ 2 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
 
สำนักงานหมวดการทางเก่าน้อย (042) 325-272
ถ.อุดร-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี(แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) (042) 328-594 - 5
72 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี (042) 320-300
7 ถ.ประชาอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี (042) 347-888 - 9
ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี (042) 325-936 - 7
ถ.วัฒนา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี (042) 326-161
21 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานเทศบาลอุดรธานี (042) 326-435
ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอุดรธานี (042) 325-176 - 87
ถ.พานพร้าว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จ.อุดรธานี (042) 323-232
ถ.อุดร-สกล ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดอุดรธานี (042) 323-244 - 5
ถ.นิตโย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานแรงงานและสวัสดิ์การสังคม จ.อุดรธานี (042) 324-507
70/5 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุดรธานี (042) 346-528
ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี (042) 326-091
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว (042) 349-124
ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเชียง (042) 208-204
213 หมู่ 1 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320
 

สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (042) 205-018
ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต5 (042) 325-406 -8, 326436
16/5 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน (อุดรธานี) (042) 326-165 -6, 326484 - 7
60 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
การประปาอุดรธานี (042) 347-819
444 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
วิทยาลัย การอาชีพกุมภวาปี (042) 200-828
ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
 
การเคหะแห่งชาติ (042) 322-599
199/1 หมู่ 5 ถ.รอบเมือง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุดรธานี (042) 327-991 - 6
92 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนง.การไฟฟ้าเขต1(อุดรธานี)ภาค2
(042) 327-978 -84, 327990 , 328-059 , 328-217 , 328-260 -1, 329021
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนง.การไฟฟ้าเขต 1(อุดรธานี)ภาค 2 (042) 328-442
95/77 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอหนองหาน (042) 209-299 - 304
295 ถ.อุดร-สกลนคร ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกุมภาวปี (042) 202-590
บริเวณวัดโพธิ์สง่าเมืองใหม่ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
 
ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน (042) 205-020 - 1
ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี (042) 207-753
36 หมู่ 1 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ศูนย์ผู้นำยุวพุทธอุดรธานี (042) 206-511
291 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ศูนย์พัฒนาความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (042) 348-353
ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อุดรธานี (042) 341-629 - 30
หมู่ 1 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ศูนย์มะเร็ง (042) 207-375 - 89
ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี (042) 207-364 - 71
ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ศูนย์ส่งเสริมธรรมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (042) 207-998
399/2 หมู่ 11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4 (042) 207-232 -6, 207238 -41, 207243
399 หมู่ 11 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
 
ศูนย์โทรคมนาคมอุดรธานี (042) 343-586 - 8
108/2 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
ศูนย์ไปรษณีย์อุดรธานี (042) 207-133 - 8
39 หมู่ 12 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
 
หน่วยศึกษานิเทศ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 (042) 326-439
ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
กรมการบินพาณิชย์ (042) 346-989 , 346-993
 224 หมู่ 1 ห้องผู้โดยสาร ท่าอากาศยาน อุดร ถ.อุดร-เลย ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี
 
กรมการบินพาณิชย์ (042) 346-994
224 หมู่ 1 ห้องผู้โดยสาร ท่าอากาศยาน อุดร ถ.อุดร-เลย ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
กรมควบคุมโรคติดต่อ (042) 326-203
ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
กรมคุมประพฤติ (042) 325-458
25/26 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 

Comments
เพิ่มคอมเม้นค้นหา
นางสาวภณิตา จำใบ (222.123.227.xxx) 2009-08-11 16:02:45

อยากทราบว่ามีหน่วยงานไหนเปิดรับสมัครพนังงาน/บุคลากรในการทำงานบ้างค่ะ
เนม (182.53.119.xxx) 2010-12-03 10:15:31

:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :unsure: :unsure:
พิบูลย์ เสสภคดี (110.49.243.xxx) 2012-03-24 10:30:49

:cheer: ผมเป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนอุดรจะสามารถ สมัครงานไปเกาหลีที่อุดรได้รึเปล่าครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่อุดรน่ะครับเป็นคนโคราชครับ ค่าใช้จ่ายกลับบ้านมันแพงน่ะครับ
huangqihang (173.234.53.xxx) 2015-06-22 13:49:25

gucci outlet
cheap true religion jeans
kate spade outlet online
coach factory outlet
polo ralph lauren
air max 95
hollister clothing
cheap jordans
ray ban uk
oakley sunglasses
coach outlet
ray bans
replica watches
true religion sale
chanel bags
cheap oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
toms shoes outlet
fitflops outlet
gucci handbags
oakley sunglasses
kate spade uk
chanel online shop
michael kors bags
coach outlet online
mont blanc pens
ralph lauren
ray ban sunglass
air max 90
prada outlet
mont blanc pen
cheap ray ban sunglasses
pandora charms
true religion
christian louboutin sale
michael kors outlet online
ralph lauren uk
tory burch outlet online
coach outlet
fitflops sale
ray ban sunglasses
gucci uk
polo ralph lauren outlet
coach outlet
true religion jeans sale
oakley store
gucci handbags
michael kors bag
burberry scarf
coach outlet online
true religion jeans
ray-ban sunglasse
burberry sale
soccer jerseys
burberry outlet
cheap oakleys
michael kors outlet
michael kors
cheap jordans for sale
nike air max
cheap jerseys
oakley store
pandora rings
michael kors
abercrombie & fitch
tory burch handbags
true religion outlet
coach factory outlet
kate spade outlet
michael kors
coach outlet store online
pandora jewelry
christian louboutin discount
replica watches cheap
air max shoes
coach outlet store online
ralph lauren uk outlet
oakley sunglasses wholesale
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
kate spade
michael kors outlet
pandora jewelry
toms shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses sale
michael kors uk
oakley outlet
michael kors handbag
kate spade handbags
pandora outlet
tory burch outlet
coach factory outlet
kate spade outlet
abercrombie
hollister kids
michael kors handbags
burberry outlet online
chanel outlet
kate spade handbags
michael kors outlet
michael kors handbag
michael kors handbags
oakley sunglasses outlet
pandora charms 2015
tory burch shoes
chanel handbags
oakley sunglasses
cheap jordan shoes
true religion outlet
burberry handbags
soccer jerseys wholesale
ray ban wayfarer
toms outlet
coach outlet online
[url=http://www.rolex-replicawatches.com.co][b]rolex watches...
kiyoumins (106.185.47.xxx) 2015-07-16 10:22:37

“Weel I hermes pas cher wot new balance pas cher is he,” said the writer; “but christian louboutin outlet double converse shoes fees would hardly carry folk through some wark. coach outlet But beats headphones if ye tn pas cher will have siller, ye maun have prada outlet siller — but, michael kors uk I giuseppe zanotti warrant, it goes just where the baseball bats rest gaed.”


“No, by twenty devils!” exclaimed Mowbray, sac lancel “to fail this vans outlet time is impossible — Jack Wolverine true religion outlet was ray ban outlet too strong for Etherington at any ghd thing he could name; nike trainers and I can beat Wolverine from michael kors canada the marc jacobs handbags Land’s-End to nike air max Johnnie Groat’s — coach purses but there must be supra shoes something to go timberland boots upon michael kors outlet online — the blunt must be had, longchamp pas cher Mick.”


“Very likely — nae instyler ionic styler doubt — that juicy couture outlet is abercrombie and fitch always provided it oakley pas cher can be had,” answered north face the legal adviser.


“That’s burberry outlet online your ray ban uk business, my old longchamp handbags cock,” said Mowbray. nike air max “This youngster will be oakley here mcm handbags perhaps tomorrow, with money in both pockets — lululemon outlet online he takes up his rents as he replica watches comes down, Mick swarovski uklacoste pas cher think of that, prada handbags my old polo ralph lauren outlet friend.”


“Weel chi flat iron for karen millen them that have rents to nike free pas cher take up,” said Meiklewham; north face jackets “ours are lying rather ower low gucci handbags to be lifted pandora jewelry at present. new balance outlet — But are nike roshe you sure this longchamp outlet Earl gucci is a ralph lauren pas cher man coach outlet to mell with? — are you sure ye can win of red bottom shoes him, and nfl jerseys that if you reebok shoes do, he abercrombie and fitch can pay his losings, Mr. Mowbray? — true religion because I have kend mony p90x workout are come vans pas cher for converse wool, and gang hame shorn; and michael kors outlet though ye are ray ban sunglasses a clever insanity workout young gentleman, and I juicy couture am longchamp bound to suppose nike air huarache ye ken as much about ferragamo shoes life as most air jordan folk, and all that; yet louboutin some gate or iphone 6 case other ye montre femme have aye come ralph lauren off ray ban at the pandora uk losing hand, kate spade outlet as ye true religion jeans have ower much reason tiffany and co to michael kors outlet store ken this day — howbeit”——


“O, the devil take your gossip, my dear nike free Mick! If you can burberry outlet online give no help, spare drowning oakley vault me with nike air force your pother. — Why, man, timberland pas cher I was a north face jackets fresh hand — air max had my apprentice-fees true religion outlet to pay — and these jordan shoes are no trifles, Mick. — But what air max of that? — I am free michael kors handbags of the company michael kors outlet online now, and cheap oakley sunglasses can trade jimmy choo shoes...
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil:
:silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P
:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Security Image
กรุณาป้อนรหัสป้องกัน โดยใส่รหัสตามรูปภาพที่เห็น. (Please input the anti-spam code that you can read in the image.)
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร