มรภ.อุดรธานีเปิดสอนป.โท แนวใหม่ เน้นบูรณาการศาสตร์การสื่อสาร พิมพ์ อีเมล์

       อธิการบดีชี้เป็นหลักสูตรบูรณาการด้านการสื่อสารหลักสูตรแรกของประเทศ แยก 8 กลุ่มวิชาให้เลือก เปิดรับสมัครด่วนภายในวันที่ 10 มิถุนายนนี้

       ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดเผยว่า “โครงการบัณฑิตศึกษา มรภ.อุดรธานี ได้เปิดสอนปริญญาโทเพิ่มเติมอีก 1 สาขาในปีการศึกษา 2551 ได้แก่หลักสูตร ศศ.ม. (เทคโนโลยีการสื่อสาร) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการบรูณาการศาสตร์ด้านการสื่อสารรวมไว้ด้วยกันถึง 8 กลุ่ม เน้นให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตนได้มากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและการจัดการ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ กลุ่มวิชาการสื่อสารสาธารณสุข กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด และกลุ่มวิชาการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น การเปิดสอนเปิดสอนทั้งแผน ก. และแผน ข.”

       ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2551 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.udru.net หรือโทรศัพท์หมายเลข (042)211040 ต่อ 701

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร