รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2551 พิมพ์ อีเมล์

            บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา  2551  ระยะเวลาการศึกษา  1  ปี  จำนวน  150  คน 
 
            โดยแยกเป็นเพศชาย  100  คน และเพศหญิง  50  คน  ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในอัตราเงินเดือน 7,680 บาท   สำหรับคุณวุฒิการศึกษา จะต้องสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)  หรือสำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือศิลป์)  เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3  หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว (เพศชาย) สัญชาติไทย เพศหญิงจะต้องโสด  อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร

               กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 เมษายน  2551 ถึงวันที่  8  พฤษภาคม  2551  ณ  ที่ทำการไปรษณีย์  ทุกแห่ง  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  www.thailandpost.com  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยื่นใบสมัคร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง  โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบจำนวน  250  บาท  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่  ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง  หรือดูประกาศได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์  0-4222-3708  ในวัน  เวลาราชการ

ข้อมูลจาก ::   พนารัตน์ สุขใจ  ส.ปชส.อุดรธานี  วันที่ ::  23/4/2551  

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร