ผู้ว่าอุดร จับมือ หอการค้า รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยม พิมพ์ อีเมล์

            นายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าอุดรฯ รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดยอดเยี่ยม ในฐานะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ พร้อมกับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม ปี 51

           หอการค้าไทย ได้จัดทำโครงการคัดเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดยอดเยี่ยม และหอการค้ายอดเยี่ยมเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมากว่า 18 ปี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัด ให้มีมาตรฐานการดำเนินงาน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง
            รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดยอดเยี่ยมนั้น พิจารณาจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2551 นี้ มีผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรางวัลทั้งสิ้น 12 ท่านจาก 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ สระบุรี ศรีสะเกษ สงขลา กาญจนบุรี อุบลราชธานี ตรัง พังงา ราชบุรี นครราชสีมา ชัยนาท และจังหวัดกาฬสินธุ์

Image
นายอำนาจ ผการัตน์

            โดย นายอำนาจ ผการัตน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดยอดเยี่ยม ในฐานะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานของภาคเอกชนให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม หอการค้าจังหวัดอุดรธานี คว้ารางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม 1 ใน 9 จังหวัด ซึ่งในปีที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้รับรางวัลหอการค้ามาตรฐานมาแล้ว

Image
นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย

           นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า การที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยมประจำปี 2551 นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการทำงานของหอการค้าที่เป็นระบบ และการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านวิชาการ มีการจัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมทั้งในด้านการให้ความรู้เรื่องพลังงาน การอบรมวิชาการด้านบัญชี การสัมมนาด้านอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ด้านการค้าการลงทุน มีการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างนักธุรกิจจังหวัดอุดรธานีกับนักธุรกิจ สปป.ลาว Business Matching อย่างต่อเนื่องร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ การร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออกจัดการสัมมนาพัฒนาธุรกิจบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตลาดสู่อาเซียน
          
           โดยโครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนที่หอการค้าได้นำนักธุรกิจ และส่วนราชการ ศึกษาเส้นทางการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นรูปธรรม และได้จัดเป็นโครงการต่อเนื่องมาจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรกนำนักธุรกิจเดินทางไปยังประเทศเวียดนาม ครั้งที่ 2 เดินทางไปยังประเทศกัมพูชา ล่าสุดเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว และเมืองคุนหมิง ประเทศจีน ด้วยเที่ยวบินปฐมฤกษ์อุดรธานี-หลวงพระบาง ในการดำเนินโครงการแต่ละครั้งต่างได้รับความร่วมมือด้วยดีทั้งจากภาครัฐ นักธุรกิจและสมาชิกหอการค้าร่วมเดินทางด้วย ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านได้รับการต้อนรับจากเจ้าบ้านในแต่ละประเทศเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จ
          
           ด้านเศรษฐกิจในจังหวัด หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจเป็นประจำทุกปี คือ การจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งเป็นการช่วยผู้บริโภคให้ได้จับจ่ายสินค้าราคาถูก และช่วยผู้ประกอบการ OTOP ในการออกร้านจำหน่ายสินค้าด้วย ด้านการพัฒนาการศึกษา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการประกวดแผนธุรกิจ (UCC BUSINESS PLAN AWARDS) ต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี โดยได้รับการตอบรับจากนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงเข้าร่วมการประกวด อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน และนักธุรกิจในจังหวัดที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของแผนธุรกิจโดยเฉพาะในนักเรียน นักศึกษาซึ่งถือเป็นเยาวชนของชาติ ได้เกิดการเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต
           
            นอกจากนี้หอการค้ายังได้ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ผลักดันการจัดตั้งสถานที่จัดทำพลาสปอร์ตชั่วคราว ที่อุดรธานี เป็นผลสำเร็จ การผลักดันการจัดสร้างศูนย์ประชุมประจำภูมิภาคซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบ และล่าสุดได้ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดผลักดันการจัดสร้างศูนย์ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จประจำภูมิภาค ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดหนองคาย
           
              หอการค้าได้ยึดมั่นอุดมการณ์ในการผลักดัน และส่งเสริมเศรษฐกิจจังหวัดให้มีความเจริญรุดหน้าควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลให้มีองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาหอการค้าได้รับรางวัลมาแล้วแทบทุกปีเช่น รางวัลหอการค้ามาตรฐาน ปี 2548 และปี 2550 รางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม ปี 2547 และปี 2551

 

ที่มา : หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

 

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร