มสธ. เปิดรับสมัคร ผู้เรียนตามโครงการสัมฤทธิบัตร พิมพ์ อีเมล์

       นายมณเฑียร  ศรีภูธร  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชอุดรธานี(มสธ.อุดรธานี)  เปิดเผยว่า มสธ.กำลังเปิดรับสมัคร ผู้เรียนตามโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 63

       สำหรับโครงการสัมฤทธิบัตร  เป็นโครงการที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  โดยเผยแพร่ความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ สู่ประชาชนทั่วไปขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขว้างและทั่วถึงอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและเรียนตามอัธยาศัย  โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา  มุ่งเสริมสร้างความรู้  ทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มพูน   ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดในรูปของการศึกษาระบบการสอนทางไกล  ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองในท้องถิ่นของตนโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ  ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร  รุ่นที่ 63 รับ  สมัครเดือนมกราคม – มีนาคม  2551 สอบวันเสาร์ที่  2  และวันอาทิตย์ที่  3  สิงหาคม  2551
         ขอรับใบสมัครและสอถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่  ศูนย์วิทยาพัฒนา  มสธ.  อุดรธานี  โทร. 042-292-500หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีที่  http://www.stou.ac.th/  เลือกโครงการสัมฤทธิบัตร
 
ข้อมูลจาก ::   ศรีภูมิ มุลชาภิรมย์  ส.ปชส.อุดรธานี  วันที่ ::  12/3/2551  

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร