ตรวจรายชื่อแต่งตั้งโยกย้าย 329 นายอำเภอทั่วประเทศ พิมพ์ อีเมล์

       นายกมล สรรพอาสา นอภ.บางกรวย จ.นนทบุรี เป็น นอภ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ นอภ.คง จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.เสิงนาง จ.นครราชสีมา นายกฤษณ์ คงเมือง นอภ.ศรีวิไล จ.หนองคาย เป็น นอภ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก นายกำธร สุอรุณ นอภ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.แม่สรวย จ.เชียงราย นายกิติภพ ตราชูวณิช นอภ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี นายเกรียงวิชญ์ ไกรวิมล นอภ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เป็น นอภ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก นายเกรียงศักดิ์ รัตนกุญชลี นอภ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา นายโกศล วิทยาสุวรรณพร นอภ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร เป็น นอภ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย นายไกรลาศ รัตนโอฬาร นอภ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เป็น นอภ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี นายคณะกร เครือวรรณ นอภ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เป็น นอภ.ปากชม จ.เลย

       นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นอภ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา นอภ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เป็น ผอ.ส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ นายจำรัส กังน้อย นอภ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร เป็น นอภ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี นายจำเริญ สวนทอง นอภ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผอ.ส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

       นายจำลอง เณรแย้ม นอภ.ปัว จ.น่าน เป็น นอภ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายเจษฎา จิตรัตน์ นอภ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เป็น นอภ.บาเจาะ จ.นราธิวาส นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นอภ.ค้อวัง จ.ยโสธร เป็น นอภ.แกดำ จ.มหาสารคาม นายเฉลิมชัย ชละธาร นอภ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น นายเฉลิมพล เบญจกาญจน์ นอภ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม เป็น นอภ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด นายชัยณรงค์ บุญวิวัฒนาการ นอภ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็น นอภ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นายชัยภัค สุนทรหงส์ นอภ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เป็น นอภ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี นายชัยวัฒน์ สารสมบัติ นอภ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เป็น นอภ.เด่นชัย จ.แพร่ นายชัยวัฒน์ อิทธิวรรณพงศ์ นอภ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เป็น นอภ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

       นายชาคร กัญจนวัตตะ นอภ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เป็น นอภ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายชัญชัย เขาวงศ์ทอง นอภ.หนองแสง จ.อุดรธานี เป็น นอภ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นายชาญชัย บุญเสนอ นอภ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี เป็น นอภ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายชูชาติ นาคสุข นอภ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี เป็น นอภ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม นายเชวงศักดิ์ ใจคำ นอภ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.อุ้มผาง จ.ตาก นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นอภ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.วังยาง จ.นครพนม นายเชิดชาย พิบูลย์วุฒิกุล นอภ.ป่าแดด จ.เชียงราย เป็น นอภ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย นายไชยันต์ ปฏิยุทธ นอภ.สุขสำราญ จ.ระนอง เป็น นอภ.กระบุรี จ.ระนอง นายฐากูร ชวนะพงศ์ นอภ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

       นายฐานวัฒน์ ธนโชคชัยอนันต์ นอภ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เป็น นอภ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ นายณรงค์ เชาว์ลิลิตกุล นอภ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี นายณรงค์ ไพศาลทักษิณ นอภ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็น นอภ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร นอภ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เป็น นอภ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ นอภ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายณรงค์ศักดิ์ หอมลัย นอภ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

       นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ นอภ.บ่อไร่ จ.ตราด เป็น นอภ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ นอภ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย เป็น นอภ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศรี นอภ.ท่าลี่ จ.เลย เป็น นอภ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายดุษฎี คงศรี นอภ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.สอยดาว จ.จันทบุรี นายเดชา วงศ์ตระกูล นอภ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี นายโตน กร่อมี นอภ.กงหรา จ.พัทลุง เป็น นอภ.บางกล่ำ จ.สงขลา นายทนงฤทธิ์ แก้วมณีชัย นอภ.วังยาง จ.นครพนม เป้น นอภ.นาแก จ.นครพนม นายทรงทรัพย์ พิริยคุณธร นอภ.ลอง จ.แพร่ เป็น นอภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นายทรงธรรม วรรณสิทธิ์ นอภ.ท่าสองยาง จ.ตาก เป็น นอภ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ นายทรงพล ใจกริ่ม นอภ.แสวงหา จ.อ่างทอง เป็น นอภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

       นายทรงพล ภาสสกุลวงศ์ นอภ.กุดบาก จ.สกลนคร เป็น นอภ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ นอภ.ดงเจริญ จ.พิจิตร เป็น นอภ.ร้องกวาง จ.แพร่ นายทรงศักดิ์ ดิษฐาน นอภ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เป็น นอภ.วังเหนือ จ.ลำปาง นายทวิชา ไชยทอง นอภ.ควนเนียง จ.สงขลา เป็น นอภ.ทับปุด จ.พังงา นายทิวา พรหมอินทร์ นอภ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.เขาชะเมา จ.ระยอง

       นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ นอภ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ นายธนพล จันทรนิมิ นอภ.ภูเรือ จ.เลย เป็น นอภ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ นายธนพัฒน์ บูรณศักดิ์ภิญโญ นอภ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เป็น นอภ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร นายธนูสินธ์ ไชยศิริ นอภ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย ดิษยนันทน์ นอภ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น นอภ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

       นายธวัชชัย วิสมล นอภ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น นอภ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธัมมารัตน์ นาคทอง นอภ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ นอภ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นอภ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ นายเธียรชัย พุทธรังสี นอภ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

       นายนครินทร์ กองทุน นอภ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ นายนพดล ชินะจิตร นอภ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา นายนภดล จารุพงศ์ นอภ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร เป็น นอภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา นายนรภัทร ปลอดทอง ผอ.ส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็น นอภ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นายนราธร ศรประสิทธิ์ นอภ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย เป็น นอภ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

       นายนฤทธิ์ มงคลศรี นอภ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ นายนฤมิต หลิ่มวิรัติ นอภ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ นายนอบ คงพูน นอภ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เป็น นอภ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี นายนิกร จันทร์อำไพ นอภ.ทับปุด จ.พังงา เป็น นอภ.บางแก้ว จ.พัทลุง นายนิภา สุวรรณสุจริต นอภ.ปง จ.พะเยา เป็น นอภ.ภูเพียง จ.น่าน

       ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ นอภ.สีดา จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.โนนสูง จ.นครราชสีมา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร นอภ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เป็น นอภ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายนิวัติ น้องผาง นอภ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นายนิเวศน์ พูลสวัสดิ์ นอภ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นายเนาวรัตน์ ธูสรานนท์ นอภ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

       นายบรรจง กนะกาศัย นอภ.เกาะช้าง จ.ตราด เป็น นอภ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา นายบรรเจิด อนุเวช นอภ.สามโก้ จ.อ่างทอง เป็น นอภ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร นอภ.นครไทย จ.พิษณุโลก เป็น นอภ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ นายบัณฑิต สงวนพวก นอภ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เป็น นอภ.เซกา จ.หนองคาย นายบุญยัง เรือนกูล นอภ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็น นอภ.ปัว จ.น่าน

       นายปณิธาน สุนารัตน์ นอภ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด นายประกาศิต มหาสิงห์ นอภ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.พร้าว จ.เชียงใหม่ นายประกิต วงษ์วิสิทธิ์ นอภ.ท่าตะเกียบ อ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ.ร.ร.ข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง นายประจวบ แสงสุวรรณ นอภ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น นอภ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี นายประจินต์ ธารศิริสิน นอภ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็น นอภ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

       นายประถม ประเมินดี นอภ.สนม จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ นายประพันธ์ ทองคำเปลว นอภ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น นายประภาส รักษาทรัพย์ นอภ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นายประมวล ศรีทอง นอภ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายประยุทธ รัชตะวรรณ นอภ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เป็น นอภ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

       นายประสงค์ อุไรวรณ์ นอภ.นาหมื่น จ.น่าน เป็น นอภ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก นายประสิทธิ์ ธีระพันธ์ นอภ.สายบุรี จ.ปัตตานี เป็น นอภ.เทพา จ.สงขลา นายประเสริฐ เอกนวพุฒิพันธุ์ นอภ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายปราโมทย์ ธัญญพืช นอภ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เป็น นอภ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี นายปรีชา ใจเพชร นอภ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เป็น นอภ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

       นายปรีชา ปลอดทอง นอภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เป็น นอภ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นายปัญญา นาคฉ่ำ นอภ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เป็น นอภ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ นายปิยวัตร แก้วจินดา นอภ.กุดรัง จ.มหาสารคาม เป็น นอภ.เสาไห้ จ.สระบุรี นายผาชัย โปรียานนท์ นอภ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็น นอภ.วัดเพลง จ.ราชบุรี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นอภ.ลำดวน จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

       นายพงษ์พันธุ์ เอี่ยมประสิทธิ์ นอภ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เป็น นอภ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี นายพรชัย ถมกระจ่าง นอภ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็น นอภ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู นายพรต ภูภักดิ์ นอภ.สระใคร จ.หนองคาย เป็น นอภ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ นายพรเลิศ โชคชัย นอภ.กระบุรี จ.ระนอง เป็น นอภ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี นายพันธุ์พนา ศิระวงษ์ นอภ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เป็น นอภ.นครไทย จ.พิษณุโลก

       นายพิจิตร บุญทัน นอภ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ว่าที่ รต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผอ.ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการบริหารราชการอำเภอ เป็น นอภ.บ่อไร่ จ.ตราด นายพินิจ เธียรธวัช ผอ.ร.ร.ข้าราชการ ฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง เป็น นอภ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นายพินิจ บุญวรรณ นอภ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เป็น นอภ.หนองแสง จ.อุดรธานี นายพิภัช ประจันเขตต์ นอภ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เป็น นอภ.ป่าแดด จ.เชียงราย

       นายพิษณุ เสนาวิน นอภ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เป็น ผอ.การส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน นายพิษณุวัตร วรรธนะกุล นอภ.ประทาย จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ นอภ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เป็น นอภ.ด่านซ้าย จ.เลย นายพีระศักดิ์ องกิตติกุล นอภ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นอภ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

       นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ นอภ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายเพียรศักดิ์ ประภากร นอภ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เป็น นอภ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายไพฑุรย์ จิตต์สุทธิผล นอภ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย เป็น นอภ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นายไพบูลย์ ยิ้มแย้ม นอภ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เป็น นอภ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี นายไพรัตน์ จังวัฒนกุล นอภ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

       นายภาสกร บุญญลักษณ์ นอภ.บ้านคา จ.ราชบุรี เป็น นอภ.บางกรวย จ.นนทบุรี นายโภคากร สินสกุลวัน์ฒ นอภ.อุ้มผาง จ.ตาก เป็น นอภ.ท่าสองยาง จ.ตาก นายมนตรี ชัยกาญจนกิจ นอภ.วังเหนือ จ.ลำปาง เป็น นอภ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ นอภ.เขาชะเมา จ.ระยอง เป็น นอภ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นายมนัส อ่ำทอง นอภ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เป็น นอภ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

       นายมนัสวรรธ บุญสมวัฒนวงศ์ นอภ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.ท่าลี่ จ.เลย นายมนูญ คุณาเศรษฐ นอภ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ นายมหรรณพ กาญจนวิจิตร นอภ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ นายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์ นอภ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เป็น นอภ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภุมิ นายเมธา ทวีกุลกิจชัย นอภ.ปลาปาก จ.นครพนม เป็น นอภ.บ้านแพง จ.นครพนม

       นายเมธี ปรัชญาสกุล นอภ.เชียงกลาง จ.น่าน เป็น นอภ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ นายยลยง มีพืชน์ นอภ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เป็น นอภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายยุทธนา ฉัตรศิริวัฒน์ นอภ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.บัวเชด จ.สุรินทร์ นายรพินทร์ ถาวรพันธ์ นอภ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน นายรัชฐพนธ์ ณ อุบล นอภ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เป็น นอภ.ท่าแพ จ.สตูล

       นายเรวัต ประสงค์ นอภ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายเริงชัย ไชยวัฒน์ นอภ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เป็น นอภ.ภูเรือ จ.เลย นายเรืองชัย อิทธิพล นอภ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.โนนไทย จ.นคราชสีมา นายล้ำ เลิศศรีมงคล นอภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เป็น นอภ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นายลือชัย เจริญทรัพย์ นอภ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เป็น นอภ.สายบุรี จ.ปัตตานี นายเล็ก ศรีเรือง นอภ.นามน จ.กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย์ นอภ.บรบือ จ.มหาสารคาม เป็น นอภ.ชนบท จ.ขอนแก่น นายวงเทพ เขมวิรัตน์ นอภ.หนองแซง จ.สระบุรี เป็น ผอ.ส่วนบัตรประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน นายวรกิตติ ศรีทิพากร นอภ.พระยืน จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายวรนิติ์ มุตตาหารัช นอภ.นำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เป็น นอภ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

       น.ส.วรรณา กำเหนิดงาม นอภ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี เป็น นอภ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ว่าที่ ร.ต.วรานนท์ ยิ้มมงคล นอภ.ปากชม จ.เลย เป็น นอภ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา นายวัชรินทร์ รัตนบรรณกิจ นอภ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ นายวัฒนชัย สุวัณณะศรี นอภ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร เป็น นอภ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด นายวัลลพ เรืองพรเจริญ นอภ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.สนม จ.สุรินทร์

       นายวิชิต บุญกังวาน นอภ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.ฮอด จ.เชียงใหม่ นายวิญญาณ มาลีวัตร นอภ.เรณูนคร จ.นครพนม เป็น นอภ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิทูรย์ ปิสาวงษ์ นอภ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เป็น นอภ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นายวิทิต ปิ่นนิกร นอภ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เป็น นอภ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิระ ทองพิจิตร นอภ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ เป็น นอภ.กงหรา จ.พัทลุง

       นายวิรุจ วิชัยบุญ นอภ.ชนบท จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายวิษณุ สว่างทรัพย์ นอภ.ศรีสัชนาชัย จ.สุโขทัย เป็น นอภ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายวิสูตร นุกุลกิจ นอภ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.สามโก้ จ.อ่างทอง นายวีรพล บูรณะพานิช นอภ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็น นอภ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี นายวีระเกียรติ รัมณีย์รัตนากุล นอภ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายวีระเดช สมวรรณ นอภ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็น นอภ.ปง จ.พะเยา นายวีระศักดิ์ ศิริสิทธิ์ นอภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็น นอภ.เชียงของ จ.เชียงราย นายเวียงชัย แก้วพินิจ นอภ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เป็น นอภ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี นายศรัณย์ จันทร์ดี นอภ.กะเปอร์ จ.ระนอง เป็น นอภ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี นายศรัทธา คชพลายุกต์ นอภ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เป็น นอภ.หนองแซง จ.สระบุรี

       นายศศินทร์ ตันกิจจานนท์ นอภ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย นายศักดา วิทยาสิริกุล นอภ.ท่าแพ จ.สตุล เป็น นอภ.ควนโดน จ.สตูล ร.ท.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง นอภ.บ่อเกลือ จ.น่าน เป็น นอภ.เวียงแก่น จ.เชียงราย นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ นอภ.เวียงชัย จ.เชียงราย เป็น นอภ.เชียงม่วง จ.พะเยา นายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์ นอภ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.เกาะช้าง จ.ตราด นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นอภ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

       นายศักระ กปิลกาญจน์ นอภ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เป็น นอภ.ควนเนียง จ.สงขลา นายศิรินิพนธ์ แจ้งจันทร์ นอภ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.เถิน จ.ลำปาง นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นอภ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น นายศิริศักดิ์ ภิญโญพานุวัฒน์ นอภ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายศิลป์ชัย ภาษาประเทศ นอภ.วัดเพลง จ.ราชบุรี เป็น นอภ.บางแพ จ.ราชบุรี นายศิลป์ชัย รามณีย์ นอภ.บางแก้ว จ.พัทลุง เป็น นอภ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง นายศุภชัย ศิริลักษณ์ นอภ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เป็น นอภ.ลอง จ.แพร่ นายศุภชัย เอี่ยมละออ นอภ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.หันคา จ.ชัยนาท นายศุภโชค สังขวณิช นอภ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

       นายศุภนัย พวงมณี นอภ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี เป็น นอภ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี นายศุภวริศ เพชรกาฬ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมสมานฉันท์และสันติวิธี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น นอภ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นายเศรษฐชัย ธนารักษ์ นอภ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.จอมพระ จ.สุรินทร์ นายสถาพร ชุมอุปการ นอภ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายสนั่น วรินทราวาท นอภ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายสมกิจ เสวกวัชรี นอภ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ เป็น นอภ.กะเปอร์ จ.ระนอง นายสมควร ขันเงิน นอภ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เป็น นอภ.ละงู จ.สตูล

       นายสมชัย คล้ายทับทิม นอภ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เป็น นอภ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ นอภ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็น นอภ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ นายสมชาย บำรุงทรัพย์ นอภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นายสมชาย พลานุเคราะห์ นอภ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา เป็น นอภ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ว่าที่ ร.ต.สมบัติ จันทรเจษฎากร หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน เป็น นอภ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา นายสมบูรณ์ ศิริเวช นอภ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็น นอภ.จอมบึง จ.ราชบุรี

       นายสมประสงค์ พาหุรักษ์ นอภ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายสมพงษ์ มากมณี นอภ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เป็น นอภ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร นายสมพิศ หาญณรงค์ นอภ.ละงู จ.สตูล เป็น นอภ.ท่าแซะ จ.ชุมพร นายสมเพชร สร้อยสระคู นอภ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด นายสมโภช โชติชูช่วง นอภ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นอภ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เป็น นอภ.ปะทิว จ.ชุมพร นายสมศักดิ์ พฤกษ์ไพบูลย์ นอภ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.ประทาย จ.นครราชสีมา นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นอภ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เป็น นอภ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

       นายสมศักดิ์ อินทร์วัฒนา นอภ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เป็น นอภ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี นายสมหวัง พ่วงบางโพ นอภ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เป็น นอภ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายสมหวัง รุ่งตระกูลชัย นอภ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็น นอภ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ นายสฤษฎิ์ น้ำค้าง นอภ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว กลุ่มวิจัยและพัฒนา กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง เป็น รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นายสัญญา ประเสริฐวิทย์ นอภ.นายูง จ.อุดรธานี เป็น นอภ.น้ำโสม จ.อุดรธานี นายสันติ สันทัด นอภ.ดอยหลวง จ.เชียงราย เป็น นอภ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย นายสาธิต ทองศรี นอภ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม เป็น นอภ.โนนแดง จ.นครราชสีมา นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ นอภ.ควนโดน จ.สตูล เป็น นอภ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

       นายสานิตย์ เกริกสกุล นอภ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย เป็น นอภ.เรณูนคร จ.นครพนม นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นอภ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เป็น นอภ.ตากใบ จ.นราธิวาส นายสำราญ ตันเรืองศรี นอภ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็น ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ นายสิทธิ พิพัฒน์ชัยกร นอภ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เป็น นอภ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย นายสิทธิชาติ มงคลชาติ หัวหน้ากลุ่มสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ส่วนการสอบสวนและรักษาความสงบ สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็น ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนและรักษาความสงบ สำนักการสอบสวนและนิติการ

       นายสินชัย นาคิน นอภ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เป็น นอภ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ นายสุชัย บุตรสาระ นอภ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น นายสุชาติ ทีคะสุข นอภ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เป็น นอภ.ดอยหลวง จ.เชียงราย นายสุชาติกิตติ์ สุทธิกาศนีย์ธร นอภ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา นายสุทธา ธรรมอำนวยสุข นอภ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เป็น นอภ.สีชมพู จ.ขอนแก่น นายสุทธิพงษ์ ตันบุญยศิริเดช นอภ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร เป็น นอภ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นายสุเทพ เตียวตระกูล นอภ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็น นอภ.เชียงแสน จ.เชียงราย นายสุเทพ ภัทรศยกุล นอภ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

       นายสุเทพ วงษ์พานิช นอภ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี เป็น นอภ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ นายสุธี ทองแย้ม นอภ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เป็น นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว วิทยาลัยการปกครอง (ช่วยราชการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย) นายสุพจน์ หอมชื่น นอภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย นอภ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.บรบือ จ.มหาสารคาม นายสุรชัย อุทัยรัตน์ นอภ.บางกล่ำ จ.สงขลา เป็น นอภ.นาหม่อม จ.สงขลา นายสุรพงษ์ สายโอภาศ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนและรักษาความสงบ สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็น ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 สำนักการสอบสวนและนิติการ

       นายสุรพล ลีลาเลิศแล้ว นอภ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี เป็น นอภ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม นายสุรพันธุ์ กองวารี นอภ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เป็น นอภ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี นายสุรศักดิ์ จิตอารีรัตน์ นอภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ นายสุรสันติ์ เพชรสุวรรณรังษี นอภ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เป็น นอภ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร นายสุวัสส์ ศังขจันทรนันท์ นอภ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายสุวิทย์ คำดี นอภ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นายสุวิทย์ เล็กกำแหง นอภ.เถิน จ.ลำปาง เป็น นอภ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นายเสวก พุทธรักษา นอภ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เป็น นอภ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

       นายโสภณ เนื่องจำนงค์ นอภ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ นายโสภณ ห่วงญาติ นอภ.พรเจริญ จ.หนองคาย เป็น นอภ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายอดิเทพ กมลเวชช์ นอภ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.คง จ.นครราชสีมา นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นอภ.บึงนาราง จ.พิจิตร เป็น นอภ.โพทะเล จ.พิจิตร นายอนันต์ นาคนิยม นอภ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ นอภ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายอภิชาติ ชุ่มเชื้อ นอภ.สันติสุข จ.น่าน เป็น นอภ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน นายอภิเชษฐ์ ปั้นทอง นอภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

       นายอภิสรรค์ สง่าศรี นอภ.เสาไห้ จ.สระบุรี เป็น นอภ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม นายอภิสิทธิ์ ธีรภูวฤทธิ์ นอภ.สอยดาว จ.จันทบุรี เป็น นอภ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา นายอรรถสิทธิ์ สุขธรรมนิยม นอภ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็น นอภ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นายอาคม สุขพันธ์ นอภ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เป็น นอภ.เวียงชัย จ.เชียงราย นายอาทิตย์ นพคุณวงศ์ นอภ.คำตากล้า จ.สกลนคร เป็น นอภ.พระยืน จ.ขอนแก่น นายอำพัน ปิ่นประเสริฐ นอภ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.ปลาปาก จ.นครพนม นายเอกรัตน์ อังคสิทธิ์ นอภ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.ลำดวน จ.สุรินทร์

       นายประทีป คนอยู่ ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็น นอภ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ป้องกันจ.นครราชสีมา เป็น นอภ.สีดา จ.นครราชสีมา นายธรธรรม์ ชินโกมุท ป้องกันจ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี นายชุมพล ทรัพย์ประสพ ป้องกันจ.ตราด เป็น นอภ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายมานิต เพียรทอง ป้องกันจ.พังงา เป็น นอภ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร นายสมศักดิ์ ทองกัญชร ป้องกันจ.อ่างทอง เป็น นอภ.แสวงหา จ.อ่างทอง นายสุพจน์ รอดเรือง ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เป็น นอภ.ไชยวาน จ.อุดรธานี นายพิบูลย์ แพนพา ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็น นอภ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

       นายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์ ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย รักษาการในตำแหน่ง ปลัดอ.หน.ฝ่ายบริหารงานปกครอง อ.ปากคาด จ.หนองคาย เป็น นอภ.นายูง จ.อุดรธานี นายมนู สร้อยพลอย ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็น นอภ.ดอนตูม จ.นครปฐม นายประดิษฐ รักเสรี ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เป็น นอภ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายวัชระ ฉัตรเท ป้องกันจ.สกลนคร เป็น นอภ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร นายวิทยา สโรบล จ่าจ.ระยอง เป็น นอภ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ นายอำนาจ เพียรบำหยัด ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็น นอภ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

       นายสุพจน์ ชนะกิจ ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เป็น นอภ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์ ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เป็น นอภ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ ส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน เป็น นอภ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ นายสมยศ รอดแช่ม ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เป็น นอภ.สันติสุข จ.น่าน ว่าที่ ร.ท.วสันต์ สุขสมบูรณ์ จ่าจ.นครราชสีมา เป็น นอภ.บัวลาย จ.นครราชสีมา นายสุรพล รุ่งอินทร์ ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร รักษาการในตำแหน่ง ปลัดอ.หน.ฝ่ายบริหารงานปกครอง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เป็น นอภ.บึงนาราง จ.พิจิตร

       นายรังสฤษดิ์ จิตดี หัวหน้ากลุ่มสถานบริการ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็น นอภ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ นายชัยรัตน์ ไทยดำรงเดช ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็น นอภ.นามน จ.กาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ ศรีสวัสดิ์ ป้องกันจ.กำแพงเพชร เป็น นอภ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร นายดำรงค์ ดีสกูล หัวหน้ากลุ่มกิจการชายแดน ส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน ช่วยราชการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เป็น นอภ.สระใคร จ.หนองคาย นายขวัญชัย เทิดทูนการค้า ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เป็น นอภ.ศรีวิไล จ.หนองคาย นายอภิวุฒิ เตชวิทูรวงศ์ ป้องกันจ.สตูล เป็น นอภ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

       นายคทายุทธ ติระพงศ์ประเสริฐ ปลัด.อ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ นายประสาศน์ ภาคธูป ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เป็น นอภ.เชียงกลาง จ.น่าน นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ นายพีรเดช โทมัส ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็น นอภ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายเสกสรรค์ ฉัตรตระกูล ป้องกัน จ.พิจิตร เป็น นอภ.ดงเจริญ จ.พิจิตร นายหิรัญ ทนกล้า ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นายสาคร ธิวรรณลักษณ์ ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น นอภ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

       นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.กุดบาก จ.สกลนคร นายธีระพล ช่วยเรียง ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง ปลัดอ.หน.ฝ่ายบริหารงานปกครอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ป้องกัน จ.ภูเก็ต เป็น นอภ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นายณัฏฐ์ธีร์ อุดมประมวล ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ช่วยราชการ กลุ่มงานปกครอง จ.ชุมพร) เป็น นอภ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ นายชุมพล สุขใส ป้องกัน จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.คำตากล้า จ.สกลนคร นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

       นายนราธิป พรหมพฤกษ์ ป้องกันจ.สิงห์บุรี เป็น นอภ.ค้อวัง จ.ยโสธร นายสมชาย ลี้วงศกร จ่าจ.จันทบุรี เป็น นอภ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ นายสมรบ ปิติกะวงษ์ ปลัด อ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เป็น นอภ.บ่อเกลือ จ.น่าน นายสมเกียรติ ตันตระกูล จ่าจ.พะเยา เป็น นอภ.ทุ่งช้าง จ.น่าน นายศุภโชติ กลิ่นศรีสุข จ่าจ.มหาสารคาม เป็น นอภ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายธีรนันท์ บุนนาค ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.สะเดา จ.สงขลา เป็น นอภ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา นายศิริชัย อัมพวา ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เป็น นอภ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นายวีระชัย นาคมาศ หัวหน้ากลุ่มงานตรวจและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง เป็น นอภ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร

       นายสุริยันต์ หรือโอภาส ป้องกันจ.สมุทรสงคราม รักษาการในตำแหน่ง ปลัดอ.หน.ฝ่ายบริหารงานปกครอง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เป็น นอภ.กุดรัง จ.มหาสารคาม นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ป้องกันจ.ชัยนาท เป็น นอภ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม นายวิจิตร หลังสัน ป้องกันจ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายไชยยศ กองทอง ป้องกันจ.อุทัยธานี เป็น นอภ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็น นอภ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายอลงกต วรกี หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินผล สำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการบริหารราชการอำเภอ เป็น นอภ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ นายสมคิด จันทมฤก หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ เป็น นอภ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

       นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ป้องกันจ.ระนอง เป็น นอภ.สุขสำราญ จ.ระนอง นายนพคุณ มโหทาน ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เป็น นอภ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ นายพีระพล ตัณฑโอภาส เจ้าพนักงานปกครอง 8ว ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง เป็น นอภ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด นายวิบูลย์ เลาหสุรโยธิน ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เป็น นอภ.รัตนวาปี จ.หนองคาย นายเศรษฐกร เจนวงศ์พิทักษ์ จ่าจ.เพชรบูรณ์ เป็น นอภ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

       นายทวี เสริมภักดีกุล ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองเลย จ.เลย เป็น นอภ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย นายอำนาจ แย้มศิริ หัวหน้ากลุ่มสมาคม มูลนิธิและเรี่ยไร ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็น นอภ.พรเจริญ จ.หนองคาย นายธีระวิทย์ สิทธิดำรง ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เป็น นอภ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี นายสุรพันธุ์ ตรีมงคล ป้องกันจ.พะเยา เป็น นอภ.นาหมื่น จ.น่าน นายสุรเจตน์ ผดุงวิทย์ ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ นายวิสิฏฐ์ การพานิช ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น นายนคร สุสัณฐิตพงษ์ ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก เป็น นอภ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย

       นายเฉลิมวุฒิ รักขติวงศ์ ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็น นอภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน นายธเทวินทร์ ตติยรัตน์ ปลัดอ.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม เป็น นอภ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม นายธีรภัทร อดิเทพสถิต จ่าจ.สมุทรสงคราม เป็น นอภ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ จ่าจ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน นายสันธาน สร้อยสำโรง จ่าจ.ยโสธร เป็น นอภ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

       โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร