IFP รับสมัครชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 12 ทุนในปี 2551 พิมพ์ อีเมล์

     ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี  ได้รับแจ้งจาก  จารุวัฒน์  เกียรติวงศ์  Program Officer ว่า  มูลนิธิทุนการศึกษา เอเชีย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัคชิงทุน Ford Foundation International Fellowships Program ( IFP )ประจำปี 2552 จำนวน 12 ทุน โครงการทุน IFP โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิฟอร์ด ให้โอกาสกับผู้ที่ขาดโอกาส ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้มีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยมีผู้ได้รับทุน มีสิทธิ์เลือกศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ ศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชน การประชาสังคม การเงินเพื่อการพัฒนาและความมั่งคงทางเศรษฐกิจ การศึกษาและทุน สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา การปกครองและการประชาสังคม สิทธิมนุษยชน สื่อ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพศศึกษาและการเจริญพันธุ์ และการพัฒนากำลังคน เป็นต้น
 
     ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
     - มีสัญชาติไทย และเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     - มีประสบการณ์การทำงานแบบเต็มเวลาในงานด้านบริการชุมชน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัครขอทุน                                                                           
     - ผู้ที่จบปริญญาตรีจากสถาบัน หรือ มหาวิทยาลัย ภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะต้องมีประสบการณ์การทำงานข้างต้นไม่น้อยกว่า 3 ปี                                                                               
     - สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี จากสถานบัน หรือมหาวิทยาลัย นอกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะต้องมีประสบการณ์การทำงานข้างต้น ไม่น้อยกว่า 5 ปี

     ผู้สนใจสามารถสอบถามราบละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับใบสมัครได้ที่มูลนิธิทุนการศึกษาเอเชีย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

     29 อาคารวานิสสา ชั้น 4 ซอยชิดลม ถนน เพลินจิต  เขตประทุมวัน 10330 โทร. 0-2655-1615 -7 โทรสาร.0-2655-7977 อีเมล์ : infor@asianscholarship.org เว็บไซต์: http://www.asiancholarship.org/ วันปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552


     ข้อมูลจาก ::   ศรีภูมิ มุลชาภิรมย์  ส.ปชส.อุดรธานี  วันที่ ::  4/11/2551

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร