แหล่งท่องเที่ยวอุดรธานี หนองคาย ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 7 พิมพ์ อีเมล์

      นางธัญภา นิโครธานนท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี เปิดเผยว่า ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดโครงการประกวด “รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551 เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งทางตรง และทาง อ้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายส่งเสริมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวได้รับการยอมรับและสนับสนุนจาก “องค์การท่องเที่ยวโลก” (World Tourism Organization WTO)

      จากการตัดสินของคณะกรรมการในแต่ละสาขา ผลปรากฏว่าในพื้นที่อุดรธานีและหนองคาย นั้น อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลดีเด่นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชุมชนบ้านวังน้ำมอก จังหวัดหนองคาย ผลงาน “ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน” ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทได้ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการในแต่ละสาขาหลายขั้นตอน ดังนั้นจึงถือได้ว่าผู้ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในครั้งนี้ ถือว่าได้รับรางวัลอันมีเกียรติสูงค่ายิ่ง เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร