การรับสมัครเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น พิมพ์ อีเมล์

      เนื่องในขณะนี้วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กำลังเปิดรับสมัครให้ประชาชนทั่วไปหรือนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าเรียนวิชาชีพระยะสั้น ในวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมประมวลผลคำ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนแค่เพียงชั่วโมงละ 5 บาท

      โดยเรียนในห้องเรียนปรับอากาศ นักเรียน 1 คนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น

      042 241-911

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร