ประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะวังมัจฉาหนองบัว พิมพ์ อีเมล์

 

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะวังมัจฉาหนองบัว
....................................................

                       เทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะวังมัจฉาหนองบัว  ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุดรธานี เลขที่ ยธ  ๐๗/๒๕๕๕  ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้  เป็นจำนวนเงิน  ๙๕๐,๐๐๐  บาท  (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและประชาชนได้มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
-  ติดตั้งโคมไฟฟ้าเสาไฟสนามสูง  ๔  เมตร  (แบบเดิม)    จำนวน         ๒  ตัว
-  ติดตั้งและเดินสายเมนไฟฟ้าชนิด  Nyy ๒x๑๐  มม.        จำนวน  ๓,๐๐๐  เมตร
-  ติดตั้งและเดินสายเมนไฟฟ้าชนิด  Nyy ๒x๑๖  มม.        จำนวน     ๔๐๐  เมตร
-  ติดตั้งตู้ควบคุม 75A/3  เฟส                                     จำนวน          ๓  ตู้
-  ติดตั้งและวางท่อ  PE 3/4                                        จำนวน   ๓,๔๐๐  ตู้
-  ซ่อมและเปลี่ยนหลอดไฟเสาไฟสูง 4 เมตร  (เดิม)          จำนวน      ๑๔๑  ต้น

      คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา
                  ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                  ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการหรือ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                  ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจจะปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                  ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ "เทศบาล"  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
      สถานที่ติดต่อขอรับซองและเอกสารเสนอราคา
      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อซองพร้อมเอกสารเสนอราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี ชั้น ๔ ที่ทำการชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๓๒-๕๑๗๖-๘๕ ต่อ ๒๐๑ ในวันและเวลาราชการ

      กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายจัดหาพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ชั้น ๔ ที่ทำการชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และในวันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (เดิม) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมทองใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
      ฉะนั้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                    ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

                                                         (นายคณพศ  ตรีสุวรรณ)
                                                        ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
                                              ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร