ประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าว พิมพ์ อีเมล์

 

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี
  เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าว
    ....................................................

            ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน ๑๕ ชุมชน ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุดรธานี เลขที่ ช. ๖๕/๒๕๕๔ ราคากลางที่กำหนดในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๒๐,๕๐๐ บาทต่อจุด (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
๑.      งานโครงสร้าง
๒.      งานเหล็กรูปพรรณ
๓.       ครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง
      โดยมีข้อกำหนดและรายละเอียดดังนี้
      ข้อ ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา
                  ๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง
                  ๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการหรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                  ๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่เทศบาลนครอุดรธานี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
                  ๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจจะปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ข้อ ๒. สถานที่ติดต่อขอรับซองและเอกสารเสนอราคา
      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อซองพร้อมเอกสารเสนอราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี ชั้น ๔ ที่ทำการชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๓๒-๕๑๗๖-๘๕ ต่อ ๒๐๑ ในวันและเวลาราชการ
      กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐น.ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ผ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ชั้น ๕ ที่ทำการชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เพื่อจะนำไปดูสถานที่พร้อมกันและรับฟังคำชี้แจงในวันเวลาเดียวกัน ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่ารับทราบสภาพพื้นที่ก่อสร้างตลอดจนปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อเทศบาลไม่ได้และยินยอมปฏิบัติตามที่ทางราชการกำหนดทุกกรณี จะโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังไม่ได้
      ข้อ ๓. สถานที่ยื่นซองและเปิดซองสอบราคา
      กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายจัดหาพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ชั้น ๔ ที่ทำการชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และในวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (เดิม) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมทองใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (เดิม)
      ฉะนั้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                    ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

                                                         (นายคณพศ  ตรีสุวรรณ)
                                                        ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
                                              ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร