ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักผู้จัดการสถานธนานุบาลภายในอาคารสถานธนานุบาลนครอุ พิมพ์ อีเมล์

 

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี
 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักผู้จัดการสถานธนานุบาล
 ภายในอาคารสถานธนานุบาลนครอุดรธานี ๑
 .......................................................

        เทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักผู้จัดการสถานธนานุบาลภายในอาคารสถานธนานุบาลนครอุดรธานี ๑ เพื่อดำเนินการปรับปรุงภายในอาคารสถานธนานุบาลในส่วนของห้องพักอาศัยของผู้จัดการสถานธนานุบาล ประกอบด้วย
-         ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และประปา
-         เปลี่ยนหน้าต่างประตู
-         ปรับปรุงห้องน้ำ
-         ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
       รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลของเทศบาลนครอุดรธานี เลขที่ ๕๓๐/๕๔ ราคากลางที่กำหนดไว้ ๒๓๗,๐๐๐บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
       คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๑.     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒.   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ “เทศบาล” ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
       กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๑ และในวันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเสนอราคาในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๑ ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๕  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๒๒๒-๒๐๑๒ ในวันเวลาราชการ

            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                               ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕

                                           (นายคณพศ  ตรีสุวรรณ)
                                          ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
                                 ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร