ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่ พิมพ์ อีเมล์

 

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี
            เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ของโรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี
    ************************************

            เทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๑ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑,๑๐๔ คน ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์การเสนอราคา ดังนี้
            คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา ดังต่อไปนี้
๑.      เป็นผู้มีอาชีพขายอาหารที่สอบราคาซื้อ
๒.      ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการหรือของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.      ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งการปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครอุดรธานี ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
            สถานที่ติดต่อขอรับซองและเอกสารเสนอราคา
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ห้องธุรการ งานการเงิน  โรงเรียนเทศบาล ๒ ระหว่างวันที่   ๑๘ เดือน เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๒๒๑๔๖๒ ในวันและเวลาราชการ
            สถานที่ยื่นซองและเปิดซองสอบราคา
            กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ งานการเงิน โรงเรียนเทศบาล ๒ และในวันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมทองใหญ่ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

              ฉะนั้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

                                                        (นายคณพศ  ตรีสุวรรณ)
                                                       ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
                                              ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร