ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผสมยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง พิมพ์ อีเมล์

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี
 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องผสมยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง
    ............................................................

          เทศบาลนครอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องผสมยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ขนาด ๑๒ ตัน/ชั่วโมง ผสมแอสฟัสท์ติกคอนกรีตแบบผสมร้อน (Hot mix) ถังยางแอสฟัสท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลิตร เพลาคู่ขับเคลื่อนด้วยเฟืองและโซ่เครื่องยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า ๑๘ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์เพื่อความสะดวกและปลอดภัย จำนวน ๑ เครื่อง ราคากลาง ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
          ข้อ ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา
          ๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
          ๑.๒ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
          ๑.๓ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองซึ่งอาจไม่ปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          ๑.๔ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครอุดรธานี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          ข้อ ๒. สถานที่ติดต่อขอซื้อซองและเอกสารเสนอราคา
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเสนอราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี (ที่ทำการชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีชั้น ๔ ) ทั้งนี้ระหว่างวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๓๒-๕๑๗๖-๘๕ ต่อ ๒๐๑ ในวันเวลาราชการ
          ข้อ ๓. สถานที่ยื่นซองและเปิดซองสอบราคา
          กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี (ทำการชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น ๔) ในวันและเวลาราชการและในวันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ชั้น ๒ (อาคารศูนย์อเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานีเดิม) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีและกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมทองใหญ่ ชั้น ๒ (อาคารศูนย์อเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานีเดิม) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                           ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕

                                                           (นายคณพศ  ตรีสุวรรณ)
                                                          ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
                                              ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร