ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำใต้ดินซอยโยธาวิจิตร พิมพ์ อีเมล์

 

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี
         เรื่อง    ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำใต้ดินซอยโยธาวิจิตร
                                                                                                                          **************************

                        ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  งานโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำใต้ดิน ซอยโยธาวิจิตร ชุมชนโพธิ์สว่าง ๒ ประกอบด้วย
๑. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำใต้ดินบริเวณสามแยกซอยโยธาวิจิตบรรจบกับถนนรอบเมือง  จำนวน  ๑ บ่อ   โดยทำการ
    - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่ม (Submersible  Propeller Pump) ความสามารถไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร/นาที  ที่ความต่างระดับน้ำ (Total Head) ไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร  จำนวน  ๒  เครื่อง
   - งานวางท่อระบายน้ำไฟเบอร์กลาส (GRP) PN๖ SN๕๐๐๐ ขนาด ๘๐๐ มิลลิเมตร หรือท่อเหล็กขนาด ?๘๐๐ มม. คามยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๙ ม. จำนวน  ๑ ชุด
   - ติดตั้งประตูระบายน้ำ ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร พร้อมชุดมือหมุน  จำนวน  ๑ ชุด
๒. งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น  ๓3 ขนาด ?๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก  โดยเริ่มจากสี่แยกซอยร่วมจิตรถึงบ่อสูบน้ำใต้ดินปากซอยโยธาวิจิตร  ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ม.
     รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุดรธานี เลขที่  ชส.๐๑๖/๒๕๕๕  ราคากลาง  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
                         ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังมิได้ 
                        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                           ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                           ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                           ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
                           ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
                           ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างบ่อสูบน้ำใต้ดิน หรือผลงานประเภทเดียวกันกับประกวดราคาจ้าง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)   ซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ
                           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  ๓ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.  โดยให้ไปพร้อมกันที่สำนักการช่าง(ชั้น ๔)  เทศบาลนครอุดรธานี (ที่ทำการชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่ารับทราบสภาพพื้นที่ก่อสร้างตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ในการทำงาน  ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อเทศบาลไม่ได้และยินยอมปฏิบัติตามที่ทางราชการกำหนดทุกกรณี จะโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังไม่ได้
                           กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.  ถึงเวลา  ๑๑.๐๐  น.  ณ  หน้าห้องฝ่ายพัสดุ  (ชั้น ๔)   เทศบาลนครอุดรธานี (ที่ทำการชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  และเทศบาลจะแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว
                          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ  ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ (ชั้น ๔)  ส่วนพัสดุ  สำนักการคลัง  เทศบาลนครอุดรธานี (ที่ทำการชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี   ระหว่างวันที่  ๒๓ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๓๒-๕๑๗๖-๘๕  ต่อ ๒๐๑  ในวันและเวลาราชการ

                           ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๓ เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๕

                                                            (นายคณพศ  ตรีสุวรรณ)
                                                           ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
                                                  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร