ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำประตูสแตนเลสหน้าโรงเรียน ของโรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี พิมพ์ อีเมล์

 

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำประตูสแตนเลสหน้าโรงเรียน ของโรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี
......................................................

            เทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างทำประตูสแตนเลสหน้าโรงเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี  สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี  โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์การเสนอราคา  ดังนี้
            คุณลักษณะของประตู
            ประตูสแตนเลส  ตามแบบเลขที่ ช.๗๕/๕๕  ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  สำนักการช่าง  เทศบาลนครอุดรธานี

            คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา  ดังต่อไปนี้
            ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับเหมาที่สอบราคาจ้าง
            ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
            ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งการปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครอุดรธานี  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

            สถานที่ติดต่อขอรับซองเอกสารเสนอราคา
            ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารสอบราคา ณ ห้องธุรการ  งานการเงิน  โรงเรียนเทศบาล ๒ ระหว่างวันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๒๒-๑๔๒๖ ในวันและเวลาราชการ
            สถานที่ยื่นซองและเปิดซองสอบราคา
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี ชั้น ๔ ที่ทำการชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และในวันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ  งานการเงิน  โรงเรียนเทศบาล ๒  และในวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทองใหญ่ (ชั้น ๒)  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองใหญ่ (ชั้น ๒)  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร