ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ พิมพ์ อีเมล์

                                                 ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี
                           เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
                                     --------------------------------------------

            ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
            1. อุปกรณ์รับส่งสัญญาณแบบไร้สายสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 7 เครื่อง
                        1.1 เป็นอุปกรณ์ WLAN Access Point Outdoor (Wi-Fi) ที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor)
                        1.2 มีความเร็วในการรับส่งสัญญาณไม่น้อยกว่า 54 Mbps (802.11g ความถี่ย่าน 2.4 GHz หรือดีกว่า)
                        1.3 มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 32 MB, 8 MB Flash
                        1.4 มี Ethernet Interface 10/100 BASE-TX(Cat.5e, RJ-45) ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
                        1.5 รองรับการจ่ายไฟผ่านสาย LAN POE
                        1.6 มีเสาอากาศในตัวอุปกรณ์
                        1.7 กำลังส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 26 dBm (400 mW)
                        1.8 ระยะทางรับ – ส่ง สูงสุดภายนอกอาคารระหว่าง 3-5 กิโลเมตร (ในกรณีที่ใช้เสาอากาศที่ติดตั้งมาในตัว)
                        1.9 ทำจากวัสดุแข็งแรงทนทาน สามารถกันฝุ่นและกันน้ำได้ ในสภาวะการติดตั้งภายนอกอาคาร
                        1.10 รองรับมาตรฐานความปลอดภัย WEP 64/128 bit, WPA, WPA2
                        1.11 รองรับ MAC Address Filtering, SSID Broadcast enable/disable
                        1.12 รองรับการจัดการผ่าน Web Based Management
                        1.13 มีไฟ LED แสดงสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์อย่างน้อยดังนี้ Power/Status, LAN (10/100 Mbps), WLAN (Wireless Connection)
                        1.14 สามารถทำการเลือก Mode การทำงานเป็นแบบ Access Point, Client Bridge และ Client Router ได้
                        1.15 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน FCC, CE เป็นอย่างน้อย
            2. งานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง การดูแลระบบหลังการขาย 1 ปี และฝึกอบรมการใช้งาน
            ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา
                        1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                        1.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                        1.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครอุดรธานี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5
                        1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน
ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            ข้อ 2. สถานที่ติดต่อขอรับซองและเอกสารเสนอราคา
                        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อซองพร้อมเอกสารเสนอราคา ในราคาชุดละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายจัดพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี ชั้น 4 ที่ทำการชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4232 –5176-85 ต่อ 201 ในวันและเวลาราชการ
            ข้อ 3. สถานที่ยื่นซองและเปิดซองสอบราคา
                       กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ 2555 ถึงวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ  สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ชั้น 4 ที่ทำการชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  และในวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ชั้น 2 (อาคารศูนย์อเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานีเดิม) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมทองใหญ่ชั้น 2
(อาคารศูนย์อเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานีเดิม)     

ฉะนั้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                        ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2555

                                             (นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ)
                                               นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร