ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านแวร์ซาย พิมพ์ อีเมล์
 

                                                  ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี
                   เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านแวร์ซาย
                                               ...............................................        
                                                                                                                                        
            เทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านแวร์ซาย ชุมชนบ้านเดื่อ 2 โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 280 เมตร โดยทำการทุบรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิม พร้อมคืนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุดรธานี เลขที่ ชส. 014/2555 ราคากลาง 1,210,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี (ที่ทำงานชั่วคราว สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี) และในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ชั้น 2 (อาคารศูนย์อเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานี เดิม) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ชั้น 2 (อาคารศูนย์อเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานี เดิม) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี (ที่ทำงานชั่วคราว สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี) ระหว่างวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4232-5176-85 ต่อ 201 ในวันและเวลาราชการ

                      ประกาศ ณ วันที่  3 เมษายน  2555

                                                            (นายอิทธิพนธ์    ตรีวัฒนสุวรรณ)
                                                                นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร