ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำ พิมพ์ อีเมล์

 

 

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี
   เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียนเทศบาล ๕ สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี    
                                        ……………………………………….


            โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน ๙๖ วัน (ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม -๒๘ กันยายน ๒๕๕๕) ราคากลางอัตราคนละ ๑๓ บาท จำนวนทั้งสิ้น ๙๓๐ คน สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๐,๖๔๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
            สถานที่ติดต่อขอรับซองและเอกสารเสนอราคา
            ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี โดยผู้ขอรับเอกสารดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ กรณี เป็นผู้รับมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายด้วย  กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชน ทั้งนี้ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๒๒๑๐๙๐ ในวันเวลาราชการ
           สถานที่ยื่นซองและเปิดซองสอบราคา
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี ในวันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
 
                                                        (นางสาวอุไร  ตรีวรเวทย์)
                                               รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
                                                       นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร