ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กลุ่มที่ ๓ จำนวน ๒๒ สาย) รวม ๖ รายการ พิมพ์ อีเมล์

                                                     ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี
                                       เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ
                                               .................................................

             เทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบระบายน้ำที่ชำรุดในซอยและถนนสายต่าง ๆ  ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 6 รายการ ดังนี้

             1. ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3  เส้นผ่าศูนย์กลาง   0.30 ม.                          จำนวน 500 ท่อน
             2. ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3  เส้นผ่าศูนย์กลาง   0.40 ม.                          จำนวน 500 ท่อน
             3. ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3  เส้นผ่าศูนย์กลาง   0.60 ม.                          จำนวน 150 ท่อน
             4. ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3  เส้นผ่าศูนย์กลาง   0.80 ม.                          จำนวน 80 ท่อน
             5.  ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3  เส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00 ม.                          จำนวน 100 ท่อน
             6. ฝาปิดท่อระบายน้ำ ขนาด 0.10 * 0.48 * 1.00 ม.                     จำนวน 150 ฝา

             สถานที่ติดต่อขอรับซองและเอกสารเสนอราคา
             ผู้สนใจติดต่อ ขอซื้อซองพร้อมเอกสารราคาในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน ได้ที่ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี ( ที่ทำการชั่วคราวสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 4 ) ทั้งนี้ ระหว่างวันที่  28  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555  ถึงวันที่ 12  เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4232-5176-85 ต่อ 201 ในวันและเวลาราชการ

                           สถานที่ยื่นซองและเปิดซองสอบราคา
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่  28  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555  ถึงวันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายจัดหาพัสดุ สำนักคลัง สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี (ที่ทำการชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 4 ) และในวันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมทองใหญ่ (ชั้น 2 ) (อาคารศูนย์เอนกประสงค์จังหวัดอุดรธานีเดิม) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 19  เดือนเมษายน พ.ศ. 2555  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ หอประชุมทองใหญ่ (ชั้น 2) (อาคารศูนย์เอนกประสงค์จังหวัดอุดรธานีเดิม) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

                           ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555 

 

                                                          (นายอิทธิพนธ์   ตรีวัฒนสุวรรณ)
                                                             นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร