ประกาศสอบราคาซื้อรถดั้มพ์เปอร์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๒ คัน พิมพ์ อีเมล์

                                                     ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี
                     เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
                                                  ……………………………………….

            เทศบาลนครอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ สำหรับใช้ในงานทันตกรรม กองการแพทย์

            ข้อ ๑. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและจำนวนพัสดุ

                        (ตามรายการละเอียดแนบท้ายนี้)

            ข้อ ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา ดังต่อไปนี้

                        ๒.๑ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

                        ๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและแจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                        ๒.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                        ๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

            ข้อ ๓. สถานที่ติดต่อขอรับซองและเอกสารเสนอราคา

                        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุส่วนพัสดุ สำนักคลัง เทศบาลนครอุดรธานี (ที่ทำการชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น ๔) ระหว่างวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๓๒-๕๑๗๖-๘๕ ต่อ ๒๐๑ ในวันและเวลาราชการ

            ข้อ ๔. สถานที่ยื่นซองและเปิดซองสอบราคา

                        กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายจัดพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี (ที่ทำการชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น ๔) และในวันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ชั้น ๒ (อาคารศูนย์อเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานีเดิม) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมทองใหญ่ ชั้น ๒
(อาคารศูนย์อเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานีเดิม) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

            ฉะนั้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕


 
                                                     (นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ)
                                                                 นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร