แจ้งยกเลืกประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่า พิมพ์ อีเมล์

                                                    ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี       
                            เรื่อง   ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าว
                                               ...................................................
 
                ตามที่  เทศบาลนครอุดรธานี  ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าวตามประกาศลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น
                ดังนั้น  เทศบาลนครอุดรธานี  จึงยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าวตามประกาศเทศบาลนครอุดรธานี ฉบับลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยผู้ซื้อเอกสารสอบราคาดังกล่าวไปแล้วนั้นสามารถขอคืนเงินได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ
                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   

           
                                                         (นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ)
                                                            นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร