ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่าชนิดข้อแข็ง จำนวน ๓๕ เครื่อง พิมพ์ อีเมล์

 

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่าชนิดข้อแข็ง จำนวน ๓๕ เครื่อง
……………………………..

     เทศบาลนครอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่าชนิดข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ แรงม้า ๔๑ ซีซี. จำนวน ๓๕ เครื่อง

ข้อ ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๑.๒ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑.๓ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑.๔ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

ข้อ ๒. สถานที่ติดต่อขอซื้อซองและเอกสารเสนอราคา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเสนอราคาในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี (ที่ทำการชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น ๔) ทั้งนี้ระหว่างวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๓๒ –๕๑๗๖-๘๕ ต่อ ๒๐๑ ในวันและเวลาราชการ

ข้อ ๓. สถานที่ยื่นซองและปิดซองสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายจัดหาพัสดุส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี (ทำการชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น๔) ในวันและเวลาราชการและในวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ชั้น ๒ (อาคารศูนย์อเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานีเดิม) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีและกำหนดเปิดซองราคาในวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ. หอประชุมทองใหญ่ชั้น ๒ (อาคารอเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานีเดิม) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕

                                                         (นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ)
                                                            นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร