คลังจังหวัดอุดรธานี รายงานภาวะเศรษฐกิจอุดรฯ เดือนธันวาคม 54 พิมพ์ อีเมล์

          เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี  เดือนธันวาคม 2554 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว โดย ด้านอุปสงค์ ชะลอตัวลงตามการบริโภคภาคเอกชน  ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐลดลงอย่างต่อเนื่อง  ด้านอุปทาน ขยายตัวตามภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม สำหรับอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่  ร้อยละ 3.7 สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เป็นสำคัญ

ภาวะเศรษฐกิจ

          โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีขึ้นอยู่กับด้านการขายส่งขายปลีก  ด้านเกษตรกรรมและด้านอุตสาหกรรม เป็นสำคัญ ตามลำดับ

          เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอุดรธานี เดือนธันวาคม 2554 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว โดยพิจารณาจาก ด้านอุปสงค์  การบริโภคภาคเอกชน ชะลอตัวลง จากจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่หดตัว เป็นผลจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ทำให้ไม่สามารถทำการผลิตได้อย่างเต็มที่ ภาวะการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากจำนวนพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้น ตามสัญญาณการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจในจังหวัด และนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในรูปแบบต่างๆ ที่ออกมาช่วยเหลือภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว จากการเบิกจ่ายงบประมาณที่ลดลง โดยเฉพาะงบลงทุน เป็นผลจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ยังไม่ประกาศใช้  ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณในปีนี้มีความล่าช้า  ด้านอุปทาน ภาคการเกษตร ขยายตัว โดยภาพรวมปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้น และสถานการณ์ด้านราคา      มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวนาปี เป็นผลจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่อยู่ในเกณฑ์สูง  ส่งผลให้พ่อค้ารับซื้อข้าวสูงขึ้นตามโครงการรับจำนำ ประกอบกับความต้องการข้าวของตลาดที่ปรับตัวดีขึ้น  ตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว ด้านปศุสัตว์ ผลผลิตโดยรวมขยายตัว โดยเฉพาะผลผลิตสุกรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ด้านสถานการณ์ราคาปศุสัตว์ปรับตัวอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ปริมาณความต้องการในการบริโภคเนื้อสัตว์ขยายตัวเพิ่มขึ้น และต้นทุนอาหารสัตว์ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนอาหารสุกร ภาคนอกการเกษตร ขยายตัว โดยภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดยังขยายตัวได้ดี จากจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและจำนวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น  ส่งผลให้ผู้ประกอบการ มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น ด้านการบริการและการท่องเที่ยว หดตัวลงจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงมีความแปรปรวนผิดปกติ ประกอบกับประชาชนมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น จากภาวะค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวลง  ด้านการเงิน ขยายตัว โดยธนาคารพาณิชย์มีปริมาณเงินฝาก เพิ่มขึ้น เป็นผลจากธนาคารพาณิชย์ต่างมีการแข่งขันในการนำเสนอและออกผลิตภัณฑ์เงินออมใหม่ๆที่น่าสนใจในช่วงส่งท้ายปี เพื่อเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่และระดมทุนให้เพียงพอต่อฐานะสภาพคล่องของธนาคาร และมีปริมาณสินเชื่อ ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ และเงินทุนเพื่อขยายกิจการ สำหรับ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ร้อยละ 3.7 ปัจจัยสำคัญมาจากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม  โดยเฉพาะการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารบริโภคในบ้าน หมวดผักและผลไม้ หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ขณะที่การจ้างงาน ชะลอตัวลง จากจำนวนการจ้างงานผ่านระบบประกันสังคม เนื่องจากภาวะการผลิตและการลงทุนในจังหวัดที่เริ่มชะลอตัว  ประกอบกับแรงงานในจังหวัดส่วนใหญ่  ได้ย้ายไปทำงานยังจังหวัดใหญ่ๆ ที่มีนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมาก เนื่องจากได้รับค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่า

- แนวโน้มเศรษฐกิจ ใน  3  เดือนข้างหน้า  (ไตรมาสที่  1)
          คาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า (ไตรมาสที่ 1 ปี 2555)  มีอัตราการเจริญเติบโตที่ขยายตัว โดยมี ปัจจัยบวก จากผลผลิตภาคเกษตรกรรมและรายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น จากนโยบายรับจำนำข้าวและมันสำปะหลังของรัฐบาล ประกอบกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น ภาคการท่องเที่ยว เริ่มฟื้นตัว จากแผนการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว  การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขยายตัวได้ดี  โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนข้าราชการ รวมถึงมาตรการลดค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภค ตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ด้านการลงทุนภาคเอกชน มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน การจ้างงานเพิ่มขึ้นตามภาวะการลงทุนในจังหวัดที่ยังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ด้าน ปัจจัยเสี่ยง การใช้จ่ายภาครัฐฯ ชะลอตัวลง จากความล่าช้าของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555  ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่มีความเปราะบาง  อัตราแลกเปลี่ยนและค่าเงิน    ที่มีความผันผวน  และราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูง  ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น

ข้อมูลจาก...สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
โทร.0-4224-6580 โทร.(มท) สป.45557  โทรสาร.0-4222-2561

E-mail : udn@cgd.go.th

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร