งานของดีกุดจับ ประจำปี ๒๕๕๕ พิมพ์ อีเมล์

          อำเภอกุดจับ  กำหนดจัดงานของดีกุดจับ  ประจำปี ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รวม ๓ วัน ๓ คืน  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดจับ  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความพอดี  ความพอประมาณ อย่างมีเหตุผล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ หรือองค์กรธุรกิจเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ช่วยเหลือกัน  และร่วมสร้างกิจกรรมสร้างรายได้  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศักยภาพที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ศักยภาพของอำเภอในมิติต่างๆ  อาทิ การเกษตร  หัตถกรรม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งโบราณคดี ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
          และกำหนดเปิดงานอยางเป็นทางการในวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยนายแก่นเพชร   ช่วงรังษี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว  ร่วมเที่ยวชมงานของดีกุดจับในระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยพร้อมเพรียงกัน

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร