หอการค้าอุดรฯ เชิญอบรมบัญชี เก็บชั่วโมงทางบัญชีได้ 6 ชั่วโมง พิมพ์ อีเมล์

 หอการค้าอุดรฯ เชิญอบรมบัญชี เก็บชั่วโมงทางบัญชีได้ 6 ชั่วโมง

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการบัญชีสู่ภูมิภาค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAE” โดย อาจารย์จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน ภาษีอากร ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ทำบัญชี และผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านการบัญชี การเงิน และภาษีอากร อันเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเก็บชั่วโมงทางบัญชีได้ 6 ชั่วโมง


        การอบรมกำหนดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00-17.30 น. ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ตามกำหนดการดังนี้

        เวลา 08.00 – 08.15 น.        ลงทะเบียนเข้าอบรม
       
        เวลา 08.15 – 08.30 น.        พิธีเปิดการอบรม
                                             - ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ขอบเขต และกรอบแนวคิด   
                                            
        เวลา 08.30 – 12.00 น.        เริ่มการอบรม (ภาคเช้า)
                                            - การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
                                              และการแก้ไขข้อผิดพลาด
                                            - การนำเสนองบการเงิน
                                            - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
                                            - ลูกหนี้
                                            - สินค้าคงเหลือ
                                            - เงินลงทุน
                                            - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
                                            - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
                                            - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   
                                           
    เวลา 12.00 – 13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน   
   
    เวลา 13:00 – 17.15 น.           เริ่มการอบรม (ภาคบ่าย)
                                            - ต้นทุนการกู้ยืม
                                            - สัญญาเช่า
                                            - ภาษีเงินได้
                                            - ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
                                            - เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
                                            - รายได้
                                            - การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
                                            - สัญญาก่อสร้าง
                                            - ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
                                            - การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ 
                                             
     เวลา 17.15 – 17.30 น.          ช่วงถาม – ตอบ 

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร