ธนารักษ์พื้นที่อุดร แจ้งขยายเวลาการการใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดิน พิมพ์ อีเมล์

ธนารักษ์พื้นที่อุดร แจ้งขยายเวลาการการใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดิน

          ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ประกาศขยายเวลาการใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี พ.ศ. 2551-2554

          ตามที่จังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับอสังหาริมทรัพย์ รอบบัญชี พ.ศ. 2555-2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 เนื่องจากปัญหาวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก และมีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างกว้างขวาง คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 25/2554 วันที่ 30 ธันวาคม 2554 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 เบญจ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2534 ประกอบระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2538) ให้ขยายเวลาการใช้บัญชีกำหนดประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างรอบบัญชี ปี พ.ศ. 2551-2554 ออกไปอีก 6 เดือน จังหวัดอุดรธานี จึงเลื่อนประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี ปี พ.ศ.2555-2558 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ออกไปอีก 6 เดือน และให้ขยายเวลาการใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างรอบบัญชี ปี พ.ศ. 2551-2554 ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

         สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี จึงได้ประกาศให้หน่วยงาน และประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ราคาประเมินที่ดินหรือราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างได้ทราบโดยทั่วกัน มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เลขที่ 26/6 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 042-222446

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร