ผลวิจัยชี้เสียงดังในเธค ทำพนักงานเสี่ยงหูหนวก พิมพ์ อีเมล์

 

วิจัยพบสถานบันเทิงประเภทดิสโก้เธคเสียงดังเกินมาตรฐาน ทำพนักงานเสี่ยงหูหนวก แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล้อมคอกศึกษาแนวโน้มการเกิดภาวะสูญเสียการได้ยิน...

น.ส.จารุชา กะภูทิน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ นำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “สถานการณ์การสูญเสียการได้ยินจากเสียงดังของพนักงานในสถานบันเทิงประเภทดิสโก้เธค จ.สุรินทร์” ว่า สถานบันเทิงประเภทดิสโก้เธค เป็นสถานที่ทำงานที่มีปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพ ทำให้คนทำงานเสี่ยงต่อการเกิดการสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดัง ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.6 อายุ 18-27 ปี ร้อยละ 68.2 ช่วงอายุงานต่ำกว่า 1 ปี ร้อยละ 57.9 พนักงานส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 89.7 ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะปฏิบัติงาน พนักงานปฏิบัติงานระหว่างเวลา 18.00-02.30 น. ระยะเวลาที่พนักงานสัมผัสเสียงดังจากการเปิดเพลงของสถานบันเทิง อยู่ระหว่างเวลา 20.00-02.00 น. พนักงานได้รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 107 คน ผลการตรวจสมรรถภาพได้ยิน พบว่า พนักงานมีภาวะสูญเสียการได้ยินจากเสียงดังหูข้างใดข้างหนึ่ง ร้อยละ 7.5 และอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวัง ร้อยละ 75.7

ส่วนผลตรวจวัดระดับความดังเสียงในสถานบันเทิงแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ใน 3 ช่วงเวลา พบว่า ระดับความดังเสี่ยงเฉลี่ยเท่ากับ 92.8, 96.5, 99.3 และ 92.5, 96.9, 96.3 เดซิเบลตามลำดับ และระดับความดังเสียงสูงสุดเท่ากับ 111.5 และ 109.9 เดซิเบล ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับความดังของเสียงในสถานบันเทิงทั้ง 2 แห่ง มีระดับความดังเสียงเฉลี่ยเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทำให้พนักงานมีความเสี่ยงต่อภาวะสูญเสียการได้ยินจากเสียงดัง ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาแนวโน้มการเกิดภาวะสูญเสียการได้ยินของพนักงานในสถานบันเทิงโดยเฉพาะดิสโก้เธคอย่างกว้างขวางต่อไป.

ที่มาข้อมูล : http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/24606
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 UdClick.com! ชุมชนออนไลน์ ของชาวอุดร